Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC: ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2001

Ngày 11/01/2001, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 02/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2001 cho các cấp, các ngành và các đơn vị trực thuộc Thành phố; đồng thời ban hành Chỉ thị số 03/2001/CT-UB chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách Thành phố năm 2001.

Ngày 29/06/2001, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 44/2001/QĐ-UB giao bổ sung vòng 1 kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2001 cho các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện; đồng thời ban hành Chỉ thị số 20/2001/CT-UB chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2001.

Tuy nhiên, 7 tháng đầu năm 2001, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2001 của các cấp, các ngành và các chủ đầu tư thuộc Thành phố còn thấp so với yêu cầu kế hoạch đặt ra (khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 61,9% kế hoạch giao đầu năm và 28% kế hoạch cả năm 2001; giải ngân mới đạt khoảng 33,4% kế hoạch đầu năm và 15,1% kế hoạch cả năm 2001; nhiều dự án bố trí vốn thực hiện nhưng tiến độ triển khai thủ tục đấu thầu, giải phóng mặt bằng chậm đến nay chưa khởi công).

Từ thực tế trên, khối lượng công việc còn phải thực hiện 5 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch cả năm 2001 là rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2001; UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện, các Ban Quản lý dự án và các Chủ đầu tư cần quán triệt, thực hiện tốt các nội dung chính sau đây:

1/- Các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện, các Ban Quản lý dự án và các Chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch được giao; tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm để hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Cụ thể như sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 7 tháng đầu năm 2001 của ngành mình, địa phương mình- qua đó tìm ra nguyên nhân gây chậm chễ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong việc điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được giao năm 2001.

  - Xem xét, chọn lọc các dự án thực hiện dứt điểm trong năm 2001. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét các dự án không thể thực hiện được trong năm 2001 để báo cáo UBND Thành phố xem xét, điểu chuyển sang năm 2002.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án theo nhiệm vụ kế hoạch đã giao và chịu trách nhiệm trước Thành phố về việc triển khai thực hiện.

- Mỗi tuần 1 lần, Giám đốc các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện,   họp giao ban với Ban Quản lý dự án của ngành mình, cấp mình để kiểm điểm, đôn đốc đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án.

- Thực hiện nghiêm chỉnh công tác báo cáo tiến độ về Sở Kế hoạch- Đầu tư và Tổ công tác trọng điểm. Kịp thời phản ảnh những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cho các cơ quan có thẩm quyền và Tổ Công tác trọng điểm để xem xét giải quyết.

2/- Tổ công tác đôn đốc, điều hành các công trình trọng điểm năm 2001 của Thành Phố ( gọi tắt là Tổ công tác trọng điểm) cần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với ban Tổ chức Chính Quyền Thành phố dự thảo Quyết định của UBND Thành phố thay thế thành viên là Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Thành phố và Kiến trúc sư trưởng Thành phố của tổ công tác trọng điểm; trình UBND Thành phố ký ban hành trước ngày 30/08/2001.

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm 7 tháng đầu năm 2001- qua đó xây dựng kế hoạch chi tiết chỉ đạo thực hiện tới từng Ban Quản lý dự án và từng dự án trọng điểm, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

- Xem xét, chọn lọc các dự án thực hiện dứt điểm trong năm 2001; đồng thời dự báo các Dự án không thể thực hiện được trong năm 2001 để báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chuyển sang năm 2002.

- Tổ công tác trọng điểm duy trì chế độ sinh hoạt thường kỳ một tuần 2 lần; đồng thời 2 tuần 1 lần, Tổ công tác trọng điểm họp giao ban với toàn bộ các Ban Quản lý dự án để hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc giúp các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm kế hoạch năm 2001 và giai đoạn 2001-2005 của Thành phố tại Văn phòng HĐND- UBND Thành phố. Hàng tháng báo cáo UBND Thành phố tiến độ thực hiện.

3/- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính vật giá, Kho bạc Nhà nước Thành phố nghiên cứu trình UBND Thành phố giao kế hoạch bổ sung vòng 2 kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2001; đồng thời dự báo các dự án không thể thực hiện được trong năm 2001 để UBND Thành phố xem xét, điều chuyển sang năm 2002 vào cuối quý III hoặc đầu quý IV/2001.

4/- Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, Kho bạc Nhà nước Thành phố thành lập Tổ công tác liên ngành làm việc với các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện xem xét lại tổ chức bộ máy của các Ban Quản lý dự án năng lực còn yếu, đề xuất phương án củng cố tổ chức, cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định vào cuối quý III hoặc đầu quý IV/2001.

5/- Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan xây dựng chế độ thưởng, phạt đối với các cấp, ngành và các chủ đầu tư trong thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2001 của Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành và các chủ đầu tư thực hiện tốt các nội dung trên, thay đổi phương pháp chỉ đạo sao cho thật sâu sát, cụ thể, có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Thành phố năm 2001, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Thành phố đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.

 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
  
 
PHAN VĂN VƯỢNG