Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 32/2006/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ khoản 1, Điều 17 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đối với:

Bà Lê Thị Bích Khanh (Biên bản kết quả bầu cử và danh sách trích ngang kèm theo)

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh hoàn tất thủ tục và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh - Khóa IX kỳ họp thường lệ thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 07 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Nhân