Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 13/2006/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỨC DANH ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận đã được đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa IX bầu vào lúc 11 giờ 30, ngày 19 tháng 7 năm 2006, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IX: Ông Đoàn Công Nhu.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận hoàn tất thủ tục và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ