Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 07/2006/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 06 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO THÔI GIỮ CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 - KHÓA IX NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ các Điều 25, 45, 48, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2006/HĐND ngày 06 tháng 07 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận 11 về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân quận 11 khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009;
Sau khi nghe đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận 11 - khóa IX của ông Trần Phương Tín
,

QUYẾT NGHỊ:

Chấp thuận cho ông Trần Phương Tín được thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận 11 khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009 với số phiếu nhất trí 37/39 đại biểu (đạt 94,87% tổng số đại biểu). Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 11 - khóa IX, kỳ họp thứ 9  thông qua ngày 06 tháng 07 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh