Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 05/2006/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 06 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ các Điều 25, 45, 48, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 23 tháng 03 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều động cán bộ đối với ông Châu Văn Hai;
Sau khi nghe đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 11 - khóa IX của ông Châu Văn Hai,

QUYẾT NGHỊ:

Chấp thuận cho ông Châu Văn Hai được thôi giữ chức vụ Phó Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 11 khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009 với số phiếu nhất trí 37/39 đại biểu (đạt 94,87% tổng số đại biểu).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 11 - khóa IX, kỳ họp thứ 9  thông qua ngày 06 tháng 07 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh