Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 06/2006/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 21 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG QUẬN 3 ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ đề nghị của Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng (Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố) tại Văn bản số 39/2006-QLDA ngày 18 tháng 7 năm 2006 về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung quận 3; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 3
,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 3 đến năm 2020 theo tỷ lệ 1/5000 do Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng trình bày.

2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận 3 phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 3 đến năm 2020 và thực hiện các bước tiếp theo sau khi được phê duyệt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 vào ngày 21 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư