Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 05/2008/NQ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 01 NĂM 2008

Ngày 30 tháng 01 năm 2008, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2008, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình dự thảo Luật Đa dạng sinh học; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Luật.

Chính phủ cơ bản nhất trí nội dung dự thảo Luật Đa dạng sinh học.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chỉnh phủ, hoàn chỉnh dự thảo Luật. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật này.

2. Chính phủ nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Dân sự (phần liên quan đến lãi suất huy động và cho vay vốn của các tổ chức tín dụng).

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Luật và gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Công an trình dự thảo Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Pháp lệnh.

Chính phủ nhất trí thông qua dự thảo Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh. Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Pháp lệnh này.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải báo cáo Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ.

Việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đã nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cấp, các ngành; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và toàn xã hội. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp Luật về trật tự an toàn giao thông được thực hiện thống nhất, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức tự giác chấp hành pháp Luật về trật tự an toàn giao thông của nhân dân. Việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy đã được toàn dân hưởng ứng và thực hiện khá tốt. Số vụ tai nạn, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông giảm đáng kể.

Để kiềm chế và giảm tai nạn giao thông có hiệu quả hơn, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp quy định tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ theo hướng đấy mạnh vận động, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp Luật về trật tự an toàn giao thông của nhân dân, đồng thời tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, không phân biệt người vi phạm đi bộ hay điều khiển phương tiện giao thông.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2008 việc rà soát, ban hành các quy định về điều kiện an toàn, đăng ký, cấp biển số các loại xe thô sơ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; không cấp phép mới cho lưu hành thêm các loại xe cơ giới ba bánh; đối với các loại xe cơ giới ba bánh hiện có đang lưu hành thì ban hành quy định cấm lưu hành (kể cả xe cơ giới ba bánh nhập khẩu) trong nội thành, nội thị và các quốc lộ (trừ xe xích lô phục vụ du lịch, xe thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường, xe làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật); quy định các khu vực khác và thời gian được phép lưu hành của xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Riêng xe tự chế dùng làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật (không chở thêm người và hàng hóa) được phép lưu hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2008. Các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về việc sản xuất, lắp ráp, lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật tại công văn số 1992/TTg-CN ngày 21 tháng 12 năm 2007.

Chính phủ giao :

Bộ Giao thông vận tải:

- Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện việc không cho phép lưu hành xe công nông tự chế theo quy định tại Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ;

- Quy định thời hạn đình chỉ lưu hành các loại phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 15 mã lực trở xuống hoặc có sức chở dưới 05 người; tổ chức đăng ký hành chính những phương tiện thủy nội địa không có hồ sơ gốc nhưng được chính quyền cấp xã xác nhận không có tranh chấp sở hữu.

Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách phí, lệ phí đăng kiểm các loại phương tiện thuỷ nội địa; nghiên cứu hướng dẫn chính sách chung về việc hỗ trợ các chủ phương tiện không được phép lưu hành để họ có điều kiện chuyển đổi phương tiện hoặc nghề nghiệp trong Quý I năm 2008. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2008 các chính sách cụ thể hỗ trợ việc chuyển đổi nghề nghiệp hoặc thay thế các phương tiện giao thông không được phép lưu hành.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy; xử phạt hành vi đội mũ không cài quai như hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Trước mắt, các cấp, các ngành cần chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 03/2008/CT-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ vận tải khách dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Mậu Tý 2008.

5. Chính phủ nghe Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình, Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình, Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 01 năm 2008 do Tổng Thanh tra Chính phủ trình; Báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 01 năm 2008 và các quyết nghị của Chính phủ từ phiên họp tháng 12 năm 2007 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 vẫn duy trì được đà tăng trưởng của tháng 12 năm 2007. Các Bộ, ngành và địa phương đã triển khai tích cực việc giao kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008 tạo điều kiện cho các đơn vị, cơ sở chủ động trong sản xuất kinh doanh. Sản xuất công nghiệp tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ổn định. Hoạt động thương mại tiếp tục được đẩy mạnh, kim ngạch xuất khẩu tăng khá, bảo đảm nguồn hàng phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong nước tăng hơn cùng kỳ năm 2007. Các hoạt động du lịch, dịch vụ, vận chuyển hành khách và hàng hóa bưu chính, viễn thông... cơ bản đáp ứng nhu cầu xã hội. Thu ngân sách đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển, chi trả nợ đến hạn và giải quyết chính sách xã hội. Công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các Bộ, ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo có nhiều tiến bộ. Công tác kiểm soát vệ sinh, an toàn thục phẩm được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, giá cả thị trường trong nước và thế giới vẫn đang có xu hướng tăng; hạn hán, rét đậm kéo dài, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; mất vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2008, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo sát sao ngay từ đầu năm để khắc phục những hạn chế, yếu kém đã kiểm điểm cuối năm 2007; khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch cho các đơn vị cơ sở; chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và Chương trình công tác năm 2008 của Chính phủ. Lưu ý tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

a) Điều hành, kiểm soát chặt chẽ để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng phân tích và dự báo tình hình giá cả và thị trường, cân đối ngoại thương, năng lượng, thị trường chứng khoán... Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi, tổng hợp tình hình, đề xuất các giải pháp duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hàng tháng có báo cáo Chính phủ.

b) Triển khai sớm nhiệm vụ sản xuất và đầu tư ngay từ đầu năm. Chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là giải ngân vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ. Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính để thu hút các nguồn vốn đầu tư, nhưng phải soát xét kỹ, chỉ cấp phép cho các dự án đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành các tiêu chí cụ thể về bảo vệ môi trường, về sử dụng đất của các dự án để làm căn cứ cho phép đầu tư.

c) Triển khai mạnh mẽ Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, có giải pháp để các học sinh bỏ học trở lại trường, lớp; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp và xã hội; tăng cường thực hiện xã hội hóa trong việc huy động các nguồn vốn để cho học sinh, sinh viên vay học đại học, cao đẳng; thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa.

d) Khẩn trương hoàn thành, trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp giữa Bộ, ngành, địa phương trong việc kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp Luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố công tác thanh tra chuyên ngành của các Bộ để nâng cao chất lượng thanh tra và giải quyết kịp thời, đúng pháp Luật các khiếu nại, tố cáo của công dân.

đ) Về công tác thông tin tuyên truyền, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng; có khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm theo pháp Luật những cơ quan báo chí và cá nhân đưa tin không đúng sự thật.

Để phục vụ nhân dân đón Tết Mậu Tý vui tươi lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm; chống đầu cơ, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, phục vụ tốt việc đi lại và các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, du lịch... để nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài về nước đón Tết, vui xuân. Chăm lo tổ chức Tết cho các hộ gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, các đối tượng xã hội; đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội; phòng, chống cháy, nổ. Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức tốt việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vi trực thuộc, Công báo;
- Lưu : Văn thư, TH (5b). 305

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng