Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 03/2006/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 14 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2 KHÓA III KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Điều 25 Chương II Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 01 tháng 4 năm 2005;
Sau khi xem xét báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006; Tờ trình số 22/TT-UBND và 23/TT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2006:

+ Phần thu: thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2006: 58.890 triệu đồng đạt 27,69% kế hoạch và bằng 51,09% so với cùng kỳ năm trước.

+ Phần chi: chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2006: 63.545 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi ngân sách quận:  53.845 triệu.

- Chi ngân sách phường: 9.700 triệu.

Điều 2. Nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2006

+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 165.000 triệu.

+ Tổng chi ngân sách trên địa bàn: 105.233 triệu.

Trong đó:

- Chi ngân sách quận: 95.533 triệu.

- Chi ngân sách phường: 9.700 triệu.

Điều 3. Chấp thuận Tờ trình số 22/TT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện một số nội dung ngoài chế độ và Tờ trình số 23/TT-UBND ngày 19 tháng 06 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận về điều chỉnh dự toán, bổ sung ngân sách năm 2006. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và 2 Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch có nhiệm vụ tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, cân đối bổ sung ngân sách cho các đơn vị phù hợp và thực hiện các chức năng theo luật định để sử dụng ngân sách có hiệu quả.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 2 khóa III, kỳ họp lần thứ 6 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Dũng