Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 02/2006/NQ-HĐND

Hóc Môn, ngày 25 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐƠN GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ ĐỐI VỚI DỰ ÁN “NÂNG CẤP MỞ RỘNG HƯƠNG LỘ 60, HƯƠNG LỘ 70 VÀ ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ SÓC”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN  KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp Ủy ban nhân dân quận, huyện thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường trên địa bàn quận, huyện;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình đề nghị thông qua đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đối với dự án “nâng cấp mở rộng Hương lộ 60 (Lê Lợi), Hương lộ 70 (Lê Thị Hà) và đường Nguyễn Thị Sóc” của Ủy ban nhân dân huyện; qua ý kiến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cơ bản nội dung Tờ trình số 560/TTr-UBND ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc đề nghị Hội đồng nhân dân huyện thông qua đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đối với dự án mở rộng Hương lộ 60, Hương lộ 70, đường Nguyễn Thị Sóc đã được Ủy ban nhân dân huyện trình, cụ thể như sau:

1. Dự án Hương lộ 60 (đường Lê Lợi):

a) Đối với đất ở:

Áp dụng tính một mức giá đồng nhất suốt cả tuyến đường với giá 1.200.000 đồng/m2 (từ đường Lý Thường Kiệt đến ngã ba Hồng Châu).

b) Đối với đất nông nghiệp (mặt tiền đường phạm vi khoảng cách đến lề đường hiện hữu 100m): được hỗ trợ thêm 20% đơn giá đất ở liền kề khu dân cư theo địa bàn như sau:

- Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm (hạng 1 - KV 2):

+ Địa bàn thị trấn: đơn giá 540.000 đồng/m2

+ Địa bàn Tân Thới Nhì, Tân Hiệp: đơn giá 465.000 đồng/m2

- Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (hạng 1 - KV 2):

+ Địa bàn thị trấn: đơn giá 615.000 đồng/m2

+ Địa bàn Tân Thới Nhì, Tân Hiệp: đơn giá 540.000 đồng/m2

c) Đối với đất phi nông nghiệp:

- Vị trí mặt tiền Hương lộ 60 tính một mức giá đồng nhất suốt cả tuyến đường  720.000 đồng/m2.

2. Dự án Hương lộ 70 (đường Lê Thị Hà):

a) Đối với đất ở:

Áp dụng tính một mức giá đồng nhất suốt cả tuyến đường với giá 1.300.000 đồng/m2.

b) Đối với đất nông nghiệp (mặt tiền đường phạm vi khoảng cách đến lề đường hiện hữu 100m): được hỗ trợ thêm 20% đơn giá đất ở liền kề đường Lê Thị Hà theo địa bàn như sau:

- Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm (hạng 1 - KV 2):

+ Địa bàn thị trấn: đơn giá 560.000 đồng/m2.

+ Địa bàn Tân Xuân, Thới Tam Thôn: đơn giá 530.000 đồng/m2.

- Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (hạng 1 - KV 2):

+ Địa bàn thị trấn: đơn giá 635.000 đồng/m2.

+ Địa bàn Tân Xuân, Thới Tam Thôn: đơn giá 605.000 đồng/m2.

c) Đối với đất phi nông nghiệp:

- Áp dụng mức giá đồng nhất suốt cả tuyến đường 780.000 đ/m2.

3. Dự án đường Nguyễn Thị Sóc:

a) Đối với đất ở:

Áp dụng tính một mức giá đồng nhất giá 1.600.000 đồng/m2.

b) Đối với đất nông nghiệp (mặt tiền đường phạm vi khoảng cách đến lề đường hiện hữu 100m): được hỗ trợ thêm 20% đơn giá đất ở đường Nguyễn Thị Sóc theo địa bàn như sau:

- Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm (hạng 1 - KV 2):

+ Địa bàn Tân Xuân, Xuân Thới Đông, Bà Điểm: đơn giá 590.000 đồng/m2.

- Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (hạng 1 - KV 2):

+ Địa bàn Tân Xuân, Xuân Thới Đông, Bà Điểm: đơn giá 665.000 đồng/m2.

c) Đối với đất phi nông nghiệp:

- Vị trí mặt tiền Nguyễn Thị Sóc: đơn giá 960.000 đồng/m2.

- Vị trí mặt tiền Quốc lộ 22: đơn giá 1.500.000 đồng/m2.

* Ngoài ra, đối với đất ở mặt tiền đường ở khu vực ngã ba đường thì đơn giá bồi thường được xác định theo đường mà vị trí đất ở đó có số nhà và thực hiện theo Quyết định số 227/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 27 tháng 12 năm 2005.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân huyện giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện căn cứ theo các văn bản quy định của Ủy ban nhân dân thành phố hoàn chỉnh thủ tục để tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 6 ngày 25 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Giữa