Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 02/2006/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 06 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2005, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006 VÀ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ;
Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về quyết toán ngân sách quận năm 2005, tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2006 và đề nghị điều chỉnh một số khoản chi 6 tháng cuối năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2005:

1. Về thu ngân sách:

Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn cả năm (kể cả ghi thu) là 224,945 tỉ đồng đạt 111,13% dự toán năm.

Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương (kể cả ghi thu và kết dư năm trước) là 192,183 tỉ đồng. Trong đó:

+ Quyết toán thu ngân sách quận là 178,857 tỉ đồng đạt 176,20% dự toán năm. Nếu không tính số ghi thu và số kết dư năm trước chuyển sang thì quyết toán thu ngân sách quận là 132,139 tỉ đồng đạt 130,17% dự toán năm.

+ Quyết toán thu ngân sách phường là 26,921 tỉ đồng. Nếu không tính thu kết dư năm trước chuyển sang thì quyết toán thu ngân sách phường là 8,220 tỉ đồng, đạt 207,05% dự toán năm.

Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương gồm các khoản:

+ Thu phân chia cho ngân sách là 83,176 tỉ đồng.

+ Ghi thu qua ngân sách là 10,042 tỉ đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách thành phố là 57,184 tỉ đồng.

+ Thu kết dư từ ngân sách năm trước là 41,781 tỉ đồng.

2. Về chi ngân sách:

Quyết toán chi ngân sách quận và phường năm 2005 là 145,772 tỉ đồng.

Trong đó:

Ngân sách quận: 126,066 tỉ đồng.

Ngân sách phường: 19,706 tỉ đồng.

Quyết toán chi ngân sách quận và phường gồm các khoản chi:

- Chi Đầu tư phát triển: 17,565 tỉ đồng, đạt 51% dự toán năm.

- Chi thường xuyên: 113,537 tỉ đồng đạt 107% dự toán và bằng 109% so cùng kỳ.

- Ghi chi qua ngân sách quận: 10,042 tỉ đồng.

- Chi chuyển nguồn qua năm sau: 4,628 tỉ đồng.

3. Cân đối thu chi năm 2005:

Kết dư ngân sách năm quyết toán là: 46,411 tỉ đồng.

Trong đó:- Kết dư ngân sách quận: 39,195 tỉ đồng.

- Kết dư ngân sách phường: 7,216 tỉ đồng.

Trong kết dư ngân sách quận có các khoản chưa chi chuyển tiếp năm sau như:

- Vốn xây dựng cơ bản thành phố phân cấp chuyển tiếp sang năm sau: 5,713 tỉ đồng.

- Chi xây dựng công trình từ nguồn thu quỹ đất công: 6,334 tỉ đồng.

- Chi hỗ trợ di dời ô nhiễm từ ngân sách thành phố chuyển về: 0,766 tỉ đồng.

- Tiền thuê nhà chưa chi sửa chữa nhà: 0,924 tỉ đồng.

- Thu lao động công ích chưa chi sửa chữa công trình: 3,774 tỉ đồng.

- Các khoản sửa chữa, mua sắm chưa chi kịp trong năm: 2,488 tỉ đồng.

- Kinh phí cho công trình sửa chữa hẻm chuyển tiếp: 0,500 tỉ đồng.

Điều 2. Ghi nhận báo cáo kết quả tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2006:

Căn cứ nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2006 được Hội đồng nhân dân quận khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 (ngày 28 tháng 12 năm 2005) và báo cáo của Ủy ban nhân dân quận tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận khóa IX - kỳ họp thứ 9 ghi nhận.

1. Về thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện 6 tháng đầu năm 2006 là 128,500 tỉ đồng đạt 50% dự toán năm và bằng 119% so cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu ngân sách quận (không tính thu kết dư năm trước chuyển sang) là 58,765 tỉ đồng đạt 57% dự toán năm và bằng 104% so cùng kỳ.

+ Thu ngân sách phường (không tính thu kết dư năm trước chuyển sang) là 12,800 tỉ đồng, đạt 58% dự toán năm và bằng 124% so cùng kỳ.

2. Về chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách quận và phường thực hiện 6 tháng đầu năm 2006 là 59,350 tỉ đồng. Cụ thể như sau:

+ Chi ngân sách quận: 48,562 tỉ đồng

Trong đó:

- Chi Đầu tư phát triển: 7,8 tỉ đồng, đạt 37% so dự toán năm và bằng 114% so cùng kỳ.

- Chi thường xuyên: 36,205 tỉ đồng đạt 45% dự toán và bằng 110% so cùng kỳ.

- Chi bổ sung ngân sách phường: 8,045 tỉ đồng đạt 49% dự toán năm và bằng 133% so cùng kỳ.

+ Chi ngân sách phường: 7,300 tỉ đồng.

Điều 3. Nhất trí phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách quận năm 2006 là: 5,165 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung và kết dư ngân sách quận năm trước chuyển sang, gồm các khoản sau đây:

+ Chi thường xuyên: 4,785 tỉ đồng.

+ Chi bổ sung ngân sách phường: 0,380 tỉ đồng.

Điều 4.

1. Giao Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2006, đảm bảo quyết toán đúng chính sách và quy định của pháp luật để Hội đồng nhân dân quận xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2006 tại kỳ họp giữa năm 2007.

2. Ủy ban nhân dân quận căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận về phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách năm 2006, giao bổ sung dự toán ngân sách cho từng cơ quan ban ngành, các phường (kèm theo bảng tổng hợp tăng dự toán chi ngân sách quận năm 2006); đồng thời tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiên quyết xuất toán những trường hợp chi sai quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 11 - khóa IX, kỳ họp thứ 9 ngày 06 tháng 07 năm 2006 thông qua./.

  

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh