Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/2014/NQ-HĐND15

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 59/TT-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương như sau:

1. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng trụ sở làm việc

Căn cứ quy mô, tính chất của dự án đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, các quy định khác của pháp luật có liên quan và quy định hiện hành của tỉnh về phân cấp đầu tư xây dựng.

2. Thẩm quyền quyết định mua sắm; thuê; sửa chữa, bảo dưỡng; điều chuyển; thu hồi; thanh lý; bán; liên doanh, liên kết; cho thuê; tiêu hủy tài sản nhà nước:

2.1. Đối với tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất), tàu, thuyền, xe ô tô các loại:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm; thuê; thu hồi; thanh lý; liên doanh, liên kết; cho thuê đối với tài sản nhà nước là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất), tàu, thuyền, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng. Riêng đối với xe ô tô các loại của cơ quan, tổ chức, đơn vị trước khi quyết định mua sắm phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán, điều chuyển đối với tài sản nhà nước là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất), tàu, thuyền, xe ô tô các loại.

2.2. Đối với các tài sản khác (không thuộc phạm vi quy định tại điểm 2.1 khoản này):

a) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc căn cứ vào mức giá trị tài sản để phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi, thanh lý, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu hủy đối với tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc và tài sản khác (không phải là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất bao gồm cả quyền sử dụng đất, tàu, thuyền, xe ô tô các loại) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương (trừ tài sản thuộc phạm vi quy định tại tiết c điểm này).

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc căn cứ vào mức giá trị tài sản để ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định bán, điều chuyển đối với tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc và tài sản khác (không phải là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất bao gồm cả quyền sử dụng đất, tàu, thuyền, xe ô tô các loại) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương (trừ tài sản thuộc phạm vi quy định tại tiết c điểm này).

c) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mua sắm tài sản (không phải là trụ sở làm việc; tài sản khác gắn liền với đất bao gồm cả quyền sử dụng đất, tàu, thuyền, xe ô tô các loại) từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn huy động theo chế độ quy định để phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đơn vị. Việc quyết định mua sắm phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được giao theo đúng quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV về Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến