Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 935/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU ĐỘNG, PHÊ CHUẨN ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 888 NQ/2010/UBTVQH12 ngày 05/3/2010 phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ ý kiến nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tại Công văn số 2447-CV/TU ngày 17/4/2020;

Căn cứ đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 246/BCTĐB ngày 22/4/2020 và đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại Tờ trình số 2649/TTr-UBVĐXH14 ngày 22/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều động bà Đỗ Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Ninh về công tác tại Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Đỗ Thị Lan được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Điều 3. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và bà Đỗ Thị Lan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân