Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 678/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU ĐỘNG, PHÊ CHUẨN ỦY VIÊN CHUYÊN TRÁCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc tại Tờ trình số 767/TTr-HĐDT14 ngày 02/01/2019;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều động bà Leo Thị Lịch, Tỉnh ủy viên tỉnh Bắc Giang, đại biểu Quốc hội khóa XIV về nhận công tác tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, bà Leo Thị Lịch được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,20.

Điều 3. Các ông (bà): Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang và bà Leo Thị Lịch theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân