Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 92/2019/QH14

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BẦU GIỮ CHỨC VỤ CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ Tờ trình số 498/TTr-UBTVQH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV ngày 25 tháng 11 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân