Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 812/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại Tờ trình số 16/TTr-TT.HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 855/TTr-BCTĐB ngày 18 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Chung, kể từ ngày 14/11/2019.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh và ông Nguyễn Quốc Chung theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân