Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2006/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 2309/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2006 - 2010 và Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số nhiệm vụ chủ yếu về bảo vệ an ninh trật tự giai đoạn 2006 - 2010 với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu bảo vệ an ninh trật tự

a) Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII, Nghị quyết 40 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an trong tình hình mới, các ngành, các cấp nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Không để xảy ra đột biến, bất ngờ, gây rối, bạo loạn và hình thành các tổ chức chính trị phản động. Bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh; bảo vệ an ninh vùng biển, vùng ven biển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh;

b) Đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ về bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội. Quyết tâm làm chuyển biến tốt hơn về trật tự an toàn xã hội;

c) Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang trong sạch, trách nhiệm, bản lĩnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác công an trong tình hình mới.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bảo vệ an ninh trật tự

a) Các ngành, các cấp và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong nội bộ và nhân dân nhận thức sâu sắc về công tác bảo vệ an ninh trật tự, nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và thủ đoạn của các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương;

b) Tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy hiệu quả các biện pháp vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Củng cố và duy trì tốt những nơi đã ra mắt ấp, khóm, khu phố, xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh trật tự, nhân rộng mô hình trên tạo thành phong trào rộng khắp toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

c) Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Công an nhân dân, Luật An ninh quốc gia, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị. Chủ động chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nhạy cảm về chính trị, đảm bảo an ninh xã hội, an ninh thông tin, an ninh vùng biển, ven biển, an ninh nông thôn, an ninh đô thị thuộc phạm vi ngành, đoàn thể, cấp mình quản lý;

d) Tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy, mại dâm; phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2006 - 2010. Đưa chương trình phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn dân. Phấn đấu hàng năm giảm từ 2 - 3% số vụ phạm pháp hình sự, hạn chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội.

đ) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật;

e) Thực hiện tốt chương trình quốc gia an toàn giao thông của Chính phủ, tiếp tục tổ chức tốt các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông theo Nghị quyết 13/CP của Chính phủ, bằng những biện pháp tích cực như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, công chức và nhân dân, quyết tâm làm giảm tai nạn giao thông hàng năm từ 5 - 10%.

f) Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ;

- Ban giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, để bảo đảm là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu trong công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; kiên quyết chống mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch gây phiền hà cho tổ chức và công dân;

- Nâng cao vai trò giám sát của các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với lực lượng Công an Tiền Giang trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, kịp thời phê phán những cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân vi phạm pháp luật, có những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, yếu kém về phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng Công an của nhân dân vì nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân;

- Từng bước đầu tư xây dựng cơ bản, trang bị phương tiện kỹ thuật cho lực lượng Công an Tiền Giang ngang tầm với nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt cho công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trước tình hình mới;

h) Xây dựng lực lượng Bộ đội biên phòng trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển trong tình hình mới.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Phối hợp cùng Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tham gia tuyên truyền thực hiện Nghị quyết. Định kỳ 6 tháng, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết việc thực hiện Nghị quyết báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Ban Pháp chế và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh