Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2019/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS VÀ KINH PHÍ CÙNG CHI TRẢ THUỐC KHÁNG VI-RÚT HIV (ARV) CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế và Thông tư số 08/2018/TT-BYT ngày 18/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS;

Để thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV;

Xét Tờ trình số 1053/TTr-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và kinh phí cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 - 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS và kinh phí cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 - 2020, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS:

1.1. Đối tượng: Người nhiễm HIV/AIDS được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bị nhiễm HIV/AIDS và có tên trong danh sách quản lý người nhiễm HIV/AIDS của cơ quan phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh, chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

1.2. Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 70% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

- Hỗ trợ 100% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

1.3. Kinh phí thực hiện: Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Trà Vinh xác định nguồn kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương; ngân sách tỉnh và các nguồn quỹ hợp pháp khác.

2. Hỗ trợ kinh phí cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế

2.1. Đối tượng: Người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị thuốc kháng vi-rút HIV (ARV).

2.2. Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ cùng chi trả 5% cho nhóm người thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều.

- Hỗ trợ cùng chi trả 20% cho nhóm học sinh, sinh viên; nguwoif thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình; nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

2.3. Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh và các nguồn quỹ hợp pháp khác.

Điều 2 . Giao UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12/4/2019 và có hiệu lực từ ngày 22/4/2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng