Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2006/NQ-HĐND

ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH VÀ QUYẾT ĐỊNH BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHOÁ VII KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ.CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Xét Tờ trình số 4321/TTr-UBND ngày 06/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2007 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2007 theo Tờ trình số 4321/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (kèm theo tờ trình) như sau:

A/ Biên chế năm 2007 là :36.665 người.

1/ Biên chế hành chính :3.186 người.

2/ Biên chế sự nghiệp: 33.479 người.

+ Sự nghiệp Y tế: 4.189 người.

+ Sự nghiệp GD - ĐT :27.662 người.

+ Sự nghiệp Văn hóa TT - TT :607 người.

+ Sự nghiệp khác: 1.021 người.

B/ Cho phép UBND tỉnh dự phòng 3% tổng biên chế năm 2007 là: 1.1000 người.

1/ Biên chế hành chính :96 người.

2/ Biên chế sự nghiệp :1.004 người.

Điều 2. Giao UBND tỉnh:

a. Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức bộ máy chuyên môn, tổ chức CBCC và thực tế yêu cầu quản lý của cấp huyện để xem xét điều chỉnh biên chế cho phù hợp. Riêng việc thực hiện chấm dứt biên chế của tổ chức Hội xã hội và Hội nghề nghiệp theo Quyết định số 21 của Chính phủ từ năm 2007 cần được xem xét cân nhắc kỹ lưỡng, HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh xem xét, trao đổi thống nhất trình Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương để UBND tỉnh trình Chính phủ xem xét quyết định.

b. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất những bất hợp lý của chính sách trong tổ chức bộ máy chuyên môn và tổ chức cán bộ công chức, để kịp thời có kiến nghị với Chính phủ sửa đổi cho phù hợp với tình hình phát triển KTXH hiện nay.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ Nội vụ xem xét quyết định biên chế hành chính tỉnh Đồng Nai nãm 2007 và căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức bộ máy chuyên môn, tổ chức cán bộ, công chức để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng, giám sát theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khoá VII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 19 tháng 7 nãm 2006.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành