Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách số 01/2002/QH 11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

n cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND Tỉnh về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2016 của tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 278/BC-HĐND, ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2015, cụ thể như sau:

1. Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2015:

a) Quyết toán thu ngân sách nhà nước:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.103.574.923.660 đồng (Bốn ngàn một trăm không ba tỷ, năm trăm bảy mươi bốn triệu, chín trăm hai mươi ba ngàn, sáu trăm sáu mươi đồng), bao gồm:

+ Thu nội địa: 3.859.733.947.587 đồng;

+ Thu thuế xuất nhập khẩu: 243.840.976.073 đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: 11.763.640.059.254 đồng (Mười một ngàn bảy trăm sáu mươi ba tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu, không trăm năm mươi chín ngàn, hai trăm năm mươi bốn đồng), gồm:

+ Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 3.775.438.014.580 đồng;

+ Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 2.679.389.000.000 đồng;

+ Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 1.937.863.543.811 đồng;

+ Thu kết dư ngân sách năm trước: 138.555.557.041 đồng;

+ Thu chuyển nguồn năm trước: 1.963.846.793.882 đồng;

+ Thu vay KCHKM: 40.000.000.000 đồng;

+ Thu các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước: 1.227.161.198.923 đồng;

+ Thu viện trợ không hoàn lại: 1.385.951.017 đồng.

b) Quyết toán chi ngân sách địa phương:

- Tổng chi ngân sách địa phương: 11.414.094.515.848 đồng (Mười một ngàn bốn trăm mười bốn tỷ, không trăm chín mươi bốn triệu, năm trăm mười năm ngàn, tám trăm bốn mươi tám đồng), không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách, gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.224.723.258.902 đồng.

+ Chi thường xuyên: 5.943.201.165.527 đồng, trong đó:

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 2.477.605.390.437 đồng;

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 19.615.733.522 đồng.

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000.000.000 đồng.

+ Chi từ nguồn để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 1.093.323.260.641 đồng.

+ Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 502.435.269.595 đồng.

+ Chi chuyển nguồn kinh phí năm 2015 sang năm 2016: 2.648.296.099.183 đồng.

+ Chi nộp ngân sách cấp trên: 115.462.000 đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương năm 2015:

- Tổng kết dư ngân sách địa phương năm 2015: 349.545.543.406 đồng (Ba trăm bốn mươi chín tỷ, năm trăm bốn mươi năm triệu, năm trăm bốn mươi ba ngàn, bốn trăm không sáu đồng), gồm:

+ Ngân sách cấp tỉnh: 213.783.654.149 đồng;

+ Ngân sách cấp huyện (kể cả ngân sách cấp xã): 135.761.889.257 đồng.

2. Quyết toán ngân sách cấp tỉnh năm 2015:

a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 9.702.817.359.174 đồng, gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 2.574.542.672.861 đồng;

- Thu bổ sung cân đối từ NSTW: 2.679.389.000.000 đồng;

- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 1.937.863.543.811 đồng;

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2014: 1.277.166.717.709 đồng;

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên (hoàn trả vốn gốc vay kiên cố hóa kênh mương, nộp tiền sử dụng đất có hệ số k=1) là: 41.625.382.000 đồng;

- Thu viện trợ không hoàn lại: 1.385.951.017 đồng;

- Thu vay KCHKM: 40.000.000.000 đồng;

- Thu các khoản thu để lại đơn vị quản lý qua ngân sách nhà nước: 1.150.844.091.776 đồng.

b) Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh: 9.489.033.705.025 đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 617.369.362.527 đồng;

- Chi thường xuyên: 2.038.022.021.853 đồng;

- Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau: 1.914.925.737.117 đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000.000.000 đồng;

- Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN: 561.303.464.605 đồng;

- Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu: 424.897.896.279 đồng;

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 3.930.399.760.644 đồng, gồm:

+ Bổ sung cân đối: 1.153.620.000.000 đồng;

+ Bổ sung có mục tiêu: 2.776.779.760.644 đồng.

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 115.462.000 đồng

c) Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2015: 213.783.654.149 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phổ biến công khai quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2015 theo đúng quy định của Nhà nước. Trường hợp sau khi tổng quyết toán ngân sách năm 2015 được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn mà các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán phát hiện sai sót, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu của các cơ quan trên và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp thông qua tổng quyết toán năm sau.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua vào ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I,II), BCTĐB;
- Bộ Tài chính; Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT/TU, UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, Đảng, Đoàn thể tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng