Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2006/NQ-HĐND

Ngày 19 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3914A/TTr-UBND ngày 14/7/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Tỉnh và các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại tổ và kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 3914A/TTr-UBND 14/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (kèm theo tờ trình), cụ thể như sau:

1. Thống nhất với nội dung đánh giá về tình hình thực hiện quy hoạch tài nguyên khoáng sản tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 1998 - 2005.

2. Thống nhất với các quan điểm phát triển trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

3. Đối với việc khoanh định các khu vực quy hoạch:

Tán thành các giải pháp, biện pháp để triển khai, thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, trong đó Ủy ban nhân dân Tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau:

a. Khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản:

UBND Tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng, Quốc phòng, Văn hóa -Thông tin, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông - Vận tải, Tổng cục Du lịch khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt dộng thăm dò khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

b. Khu vực quy hoạch hoạt động khoáng sản và khu vực dự trữ:

- Đối với những mỏ đã được cấp giấy phép khai thác và đang hoạt động, tiếp tục hoạt động theo đúng quy định.

- Đối với những khu vực còn lại, UBND Tỉnh tiếp tục rà soát, loại trừ các khu vực đã được quy hoạch sử dụng vào các mục đích khác và thống nhất Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh để triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện với HĐND Tỉnh trong kỳ họp tới.

c Tất cả các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phải chấp hành nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường.

4. Giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh:

a. Bổ sung, điều chỉnh Báo cáo thuyết minh cho phù hợp với nội dung Tờ trình 3914A/TTr-UBND, ngày 14/7/2006 của UBND tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ này vào kỳ họp cuối năm 2006.

b. Trình với Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh diện tích đất sử dụng khai thác khoáng sản trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010.

c. Chỉ đạo các cõ quan chức năng tiếp tục thăm dò xác định số lượng, chất lượng khoáng sản làm vật liệu san lấp. Những trường hợp cần thiết khai thác để phục vụ cho việc xây dựng công trình, cần phải thực hiện đúng quy định của Chính phủ và các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d. Phân công rõ chức năng nhiệm vụ và tạo sự phối hợp tốt giữa các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp trong việc giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các chức năng quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng quản lý tổ chức thực hiện quy hoạch về tài nguyên khoáng sản.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua./.

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH




Trần Đình Thành