Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2006/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 22 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 324/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và hệ thống tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Lai Châu; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trực thuộc UBND tỉnh.

Điều 2: Giao UBND tỉnh ra quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Lỳ Khai Phà