Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét báo cáo hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

Trong năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra; thực hiện tốt việc chuyển giao hoạt động giữa Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII với Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, tổ chức thành công các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và ban hành nghị quyết theo thẩm quyền; hoạt động giữa hai kỳ họp được triển khai liên tục, kịp thời và có hiệu quả. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra và tăng cường hoạt động khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ hoạt động thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án trình kỳ họp Hội đồng nhân dân. Kết quả hoạt động trong năm 2016 cho thấy sự chủ động, đổi mới và thống nhất cao của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Do Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực nên quá trình chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp còn lúng túng, một số nội dung chưa thống nhất. Việc điều hòa hoạt động giám sát nhằm tránh trùng chéo về đối tượng và thời gian đôi khi chưa đảm bảo theo chương trình giám sát đã đề ra. Một số đại biểu chưa quan tâm nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình tại kỳ họp, chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận tại Tổ và Hội trường. Việc tập huấn cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức chưa kịp thời nên một số đại biểu còn lúng túng trong việc tham gia các hoạt động của người đại biểu dân cử.

Điều 2. Hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

1. Về tổ chức các kỳ họp

a) Tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh (gồm: kỳ họp thứ năm, kỳ họp thứ sáu, kỳ họp thứ bảy) và kỳ họp bất thường (nếu có).

b) Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung kỳ họp, nhất là việc xây dựng dự thảo nghị quyết phải theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

c) Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ngay từ khi xây dựng dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thuộc lĩnh vực được phân công; tăng cường khảo sát phục vụ công tác thẩm tra nhằm nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra, cung cấp cho đại biểu HĐND tỉnh thông tin để thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp.

2. Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp

Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

3. Các hoạt động khác

a) Thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

b) Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc chuẩn bị kỳ họp, tiếp xúc cử tri và các hoạt động khác giữa hai kỳ họp.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tập huấn hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã. Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.

d) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

đ) Đảm bảo giữ mối liên hệ công tác với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

e) Duy trì và nâng cao chất lượng công tác thông tin, phản ánh kịp thời hoạt động của Hội đồng nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Ban Công tác đại biểu (Ủy ban TVQH);
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TT. Huyện (Thành) ủy, TT. HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, Thành phố;
- LĐVP;
- Phòng TH, HC-TC-QT;
- Lưu VT, HS.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Du