Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2006/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN ÁI NGHĨA, HUYỆN ĐẠI LỘC VÀ CHIA ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN TRÀ MY, HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính phủ ), Thông tư số 19-BT ngày 31/1/1979 của Bộ trưởng Phủ thủ tướng về điều chỉnh địa giới các quận, huyện, xã và các đơn vị tương đương thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc TW;

Xét Tờ trình số: 1806/TTr-UBND ngày 26/6/2006 của UBND tỉnh về đề nghị điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; chia địa giới hành chính thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua Tờ trình số 1806 /TTr-UBND ngày 26/6/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Ái Nghĩa huyện Đại Lộc và chia địa giới hành chính thị trấn Trà My huyện Bắc Trà My; cụ thể:

I. Mở rộng thị trấn Ái Nghĩa huyện Đại Lộc về hư­ớng Tây - Bắc, trên cơ sở tách 393,76 ha diện tích tự nhiên và dân số 847 người của hai xã Đại Nghĩa và Đại Hiệp sáp nhập vào thị trấn Ái Nghĩa.

1. Thị trấn Ái Nghĩa sau khi đ­ược điều chỉnh, mở rộng có diện tích tự nhiên 1.230,45ha và dân số 18.228 ngư­ời.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn Ái Nghĩa:

Xã Đại Nghĩa còn lại 3.127 ha diện tích tự nhiên, dân số11.655 ngư­ời.  Xã Đại Hiệp còn lại 2.373,72ha diện tích tự nhiên, dân số 7.847 ngư­ời.

II. Chia địa giới hành chính thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My để thành lập các đơn vị hành chính mới như sau:

1. Thành lập xã Trà Sơn trên cơ sở của 5 tổ dân phố: Mậu Long, Cao Sơn, D­ương Hoà, Lâm Bình Phư­ơng, Tân Hiệp thuộc thị trấn Trà My với diện tích tự nhiên 4.295 ha, dân số 2.939 ng­ười. Trụ sở làm việc của UBND xã Trà Sơn đặt tại thôn Mậu Long.

2. Sau khi chia địa giới hành chính để thành lập xã Trà Sơn, thị trấn Trà My còn lại 9 tổ dân phố: Mậu Cà, Minh Đông, Đàng Bộ, Đàng Nư­ớc,Trung Thị, Đồng Bàu, Đồng Trư­ờng 1, Đồng Trư­ờng 2, Trấn D­ương với diện tích tự nhiên 2.035 ha, dân số 7.628 ng­ười. Trụ sở làm việc đặt tại UBND thị trấn Trà My cũ.

Điều 2: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất việc xác định ranh giới của các đơn vị hành chính sau khi chia, điều chỉnh được xác định cụ thể tại Tờ trình số 1806/TTr - UBND ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam kèm theo Đề án chia, điều chỉnh địa giới hành chính của các đơn vị nêu trên.

Điều 3: Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục pháp lý để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4: Trong thời gian chờ Chính phủ xem xét, quyết định, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Đại Lộc, UBND huyện Bắc Trà My và các ngành, đoàn thể có liên quan chỉ đạo các địa phương được chia, điều chỉnh địa giới hành chính thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đảm bảo các hoạt động được tiến hành bình thường; đồng thời, chuẩn bị những vấn đề liên quan đến việc chia, điều chỉnh địa giới hành chính thành đơn vị hành chính mới để phục vụ cho hoạt động của các đơn vị ngay sau khi có nghị định của Chính phủ.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2006.

 

 

Nơi nhận:
- VP: CP, QH, CTN - Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- TV Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- CPVP HĐND tỉnh;
- Báo QN, TTXVN; Đài PT-TH QNam;
- Phòng TH, CV HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ