Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2006/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ TAM KỲ TRỰC THUỘC TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-BTCCBCP ngày 08/3/2002 của Bộ Xây dựng và Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Xét Tờ trình số 1845/TTr-UBND ngày 28/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập thành phố Tam Kỳ trực thuộc tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế & Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua Đề án thành lập thành phố Tam Kỳ trực thuộc tỉnh Quảng Nam theo Tờ trình số 1845/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Điều 2: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2006./.

 

 

Nơi nhận:
- VP QH, CTN, CP;
- Bộ Nội vụ;
- Cục QL VBQPPL - Bộ TP;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND,UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- VP: TU, HĐND, UBND;
- Các Sở, Ban, ngành;
- TT.HĐND, TT.UBND huyện, thị xã;
- Báo QN, TTXVN; Đài TT-TH QN;
- CPVP, CV;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ