Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 54/2006/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, KHỐI PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 7/7/2006 của UBND tỉnh về chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố như sau :

1. Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó chủ tịch Hội nông dân, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội người Cao tuổi, Phó Trưởng công an, Phó chỉ huy trưởng quân sự và cán bộ Văn phòng Đảng ủy được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,5 mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng khối phố được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,4 mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

3. Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khối phố và Công an viên được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,3 mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định..

Cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố nếu kiêm nhiệm thêm một chức danh khác quy định tại các khoản 1, 2, 3 nêu trên thì được hưởng thêm 50% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm, nếu kiêm nhiệm từ hai chức danh trở lên thì cũng chỉ được hưởng thêm 50% phụ cấp kiêm nhiệm của chức danh có mức phụ cấp cao nhất.

Điều 2. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2006.

Bãi bỏ mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, khối phố quy định tại điểm 2 Nghị quyết số 21/2004/NQ- HĐND KXIV ngày 26/7/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH PHÓ
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Bích Ly