Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2016/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 1941/TTr-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Đề án “Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2020”; Báo cáo thẩm tra số 375/BC-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Nghị quyết “Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2020”, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chung

Quán triệt và thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường sự quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Ngăn chặn 100% các vụ việc lấn chiếm, vi phạm chủ quyền an ninh biên giới, giải quyết 100% vụ việc phức tạp về an ninh biên giới. Giảm số người xuất, nhập cảnh trái phép. 100% xã biên giới được tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Giảm đối tượng và địa bàn bị ảnh hưởng hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”, không để xảy ra tụ tập gây rối, gây bạo loạn. Không để xảy ra hoạt động lợi dụng tôn giáo gây phức tạp an ninh, trật tự. Giải quyết ổn định các vụ khiếu kiện, hạn chế số vụ phức tạp kéo dài, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

b) 100% cơ quan, đơn vị điều chỉnh, bổ sung và luyện tập các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. 100% xã, phường, thị trấn có và thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; 100% huyện, thành phố hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ; 100% đồn Biên phòng được diễn tập cụm tác chiến Biên phòng và 100% xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu trị an. 100% các địa bàn mục tiêu trọng điểm về phòng chống khủng bố đều có phương án phòng chống khủng bố và cơ bản được luyện tập, diễn tập phòng chống khủng bố.

c) Đến năm 2020, giảm 5% số vụ phạm tội hình sự so với năm 2015. Điều tra khám phá tội phạm đạt trên 85%, trọng án đạt 100%; vận động đầu thú, bắt đối tượng truy nã đạt 30%/năm; 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý. Giảm tội phạm mua bán người; 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn. Giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 5%.

d) Triệt xóa 100% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; giảm trên 1%/năm người nghiện ma túy, 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục; duy trì, giữ vững các xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy và xây dựng thêm 15 xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy. Phá nhổ 100% diện tích trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy được phát hiện; đến năm 2020 giảm trên 50% diện tích trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy so với năm 2015. Không để xảy ra hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn.

đ) Giảm tối thiểu 5% so với năm trước về số vụ, số người chết, số người bị thương về tai nạn giao thông; hạn chế các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Nâng mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh đạt trên 90%.

e) Chuyển hóa 16 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự thành xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; 37 xã trọng điểm phức tạp được lực lượng Công an hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự và củng cố hệ thống chính trị.

g) 100% xã biên giới tổ chức tốt phong trào tự quản đường biên mốc giới, an ninh, trật tự. Số xã, phường, thị trấn thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt tỷ lệ xuất sắc 45%, khá 50%, trung bình 5%, không có yếu kém. 75% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự; trên 95% bản, tổ dân phố, khu dân cư cam kết đảm bảo an ninh, trật tự.

h) Trên 60% cán bộ, sỹ quan lực lượng vũ trang tỉnh đạt trình độ đại học, sau đại học về chuyên môn nghiệp vụ và trên 50% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. 100% lực lượng bán chuyên trách ở cơ sở được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; trên 95% trưởng, phó Công an xã được đào tạo trình độ chuyên môn trung cấp công an hoặc trung cấp luật trở lên. Giáo dục quốc phòng toàn dân đạt trên 95% và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đạt trên 95%.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Các cấp chính quyền, các lực lượng vũ trang phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và Nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác an ninh, trật tự.

b) Thực hiện tốt công tác quản lý của chính quyền trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; xác định rõ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình; chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa, giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tỉnh trong công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình báo chí, ấn phẩm, thông tin trên mạng viễn thông, Internet. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng và cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu của tỉnh. Chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước và các hành vi làm mất an ninh, an toàn thông tin mạng, lộ lọt bí mật Nhà nước. Phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động xâm nhập hệ thống mạng thông tin của các cơ quan trọng yếu, cơ mật.

Quản lý chặt chẽ hoạt động của các hội quần chúng, không để thành lập các hội, nhóm trái pháp luật. Chủ động phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức hội, đoàn, câu lạc bộ hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, rà soát, bổ sung các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khắc phục hạn chế, yếu kém.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhân rộng những mô hình, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong triển khai, thực hiện.

c) Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, gắn với thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tập trung xây dựng, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chính quyền cơ quan đơn vị. Phát hiện, xử lý nghiêm các vụ tham nhũng, tiêu cực, chấn chỉnh những biểu hiện quan liêu, yếu kém của cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức; bảo đảm sự đoàn kết thống nhất ý chí, hành động trong hoạt động của chính quyền, cơ quan, đơn vị và củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, đi học tập, công tác ở nước ngoài. Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan, các bộ phận thiết yếu quan trọng.

Đấu tranh phòng, chống nội gián và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, khắc phục sơ hở, không để các thế lực thù địch, phản động và các đối tượng lợi dụng gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.

d) Công tác đảm bảo an ninh chính trị

Thực hiện tốt công tác dự báo, đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và có giải pháp phòng ngừa, phát hiện, giải quyết hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, trọng tâm là công tác đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng và an ninh xã hội.

Phát hiện và có biện pháp đấu tranh kịp thời, hiệu quả đối với hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc và các vấn đề xã hội gây mất ổn định an ninh, trật tự. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông” trên địa bàn; giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn nội bộ, tranh chấp, khiếu kiện từ khi mới phát sinh và ngăn chặn, xử lý nghiêm đối tượng hoạt động chống đối, gây mất an ninh, trật tự.

Triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

đ) Công tác phòng, chống tội phạm

Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, môi trường. Triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ trong điều tra, khám phá tội phạm, không để lọt tội phạm, không để oan, sai.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử và đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Tiếp nhận và giải quyết dứt điểm tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện đúng quy định về lập hồ sơ đưa các đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

e) Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý nhà nước đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Vận động, thu hồi, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Nhân dân.

Thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và ứng phó kịp thời với những sự cố, thiên tai. Phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là công tác tuyên truyền, quản lý phương tiện, tuần tra, kiểm soát giao thông và xử lý nghiêm những sai phạm, tạo chuyển biến tích cực và từng bước kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác nghiệp vụ cảm hóa, giáo dục phạm nhân; giúp đỡ người được đặc xá, chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng.

g) Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để có giải pháp thực hiện trong quản lý nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về công tác dân tộc và công tác tôn giáo; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

h) Xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất, là lực lượng nòng cốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị trong các đơn vị.

Triển khai thực hiện đồng bộ các quy định tại Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; các quy định bảo vệ bí mật nhà nước, quy định của ngành, quy chế làm việc, nội quy của cơ quan, đơn vị. Phòng ngừa, không để các thế lực thù địch, các đối tượng tác động chuyển hóa nội bộ hoặc gây chia rẽ, mất uy tín, đoàn kết của lực lượng vũ trang tỉnh.

Thực hiện nghiêm công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang theo quy định. Xây dựng lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu, cấp cơ sở.

Tổ chức thực hiện tốt công tác luyện tập, diễn tập các phương án phòng, chống khủng bố, phá hoại của các thế lực phản động.

Duy trì, củng cố lực lượng bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tự quản; mở các lớp đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nâng cao trình độ, hiệu quả hoạt động cho lực lượng bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

i) Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với yêu cầu đảm bảo quốc phòng - an ninh

Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ củng cố sức mạnh quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công, cán bộ hưu trí, Nhân dân vùng sâu, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện đúng các quy trình, thủ tục đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên đối với các xã biên giới, các công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Phát hiện kịp thời những sơ hở trong quản lý, điều hành kinh tế để chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế, nhất là các quy định, quy trình, thủ tục, điều kiện đầu tư các dự án kinh tế - xã hội ở các địa bàn liên quan đến quốc phòng - an ninh, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài và dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động lợi dụng hợp tác đầu tư phát triển kinh tế để xâm phạm an ninh, trật tự của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Triển khai các phương án bảo đảm an ninh các dự án lớn, các ngành kinh tế quan trọng, các địa bàn trọng điểm. Bảo đảm thu thập thông tin phục vụ lựa chọn đối tác, xác định thị trường, ký kết các dự án, hợp đồng kinh tế.

k) Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Thực hiện và hoàn thiện chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài gắn với đào tạo, bồi dưỡng lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là lực lượng trực tiếp chiến đấu, lực lượng ở cấp cơ sở, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đầu tư, trang bị hiện đại hóa và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý trật tự công cộng bằng hệ thống máy ghi hình an ninh tại những mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; tập trung phát triển hạ tầng giao thông, hệ thống truyền thanh, hỗ trợ phát triển kinh tế, Giáo dục, Y tế. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, ngăn ngừa xử lý nghiêm những biểu hiện phiền hà, lãng phí, tạo niềm tin cho tổ chức và Nhân dân.

Xây dựng và ban hành chính sách về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn; chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

l) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa Công an - Quân sự - Biên phòng tỉnh trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm bảo an ninh trật tự ở các xã biên giới và địa bàn đóng quân của lực lượng quân đội.

Thực hiện hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và hỗ trợ tư pháp. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức hội đàm, trao đổi thông tin giữa lực lượng vũ trang tỉnh với các lực lượng chức năng của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trong phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Kết hợp giữa đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng với đối ngoại Nhân dân. Chủ động hợp tác trong trao đổi thông tin, tình hình, thực hiện các hiệp định, quy chế biên giới, tuần tra song phương và đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra ngay trên thực địa, bảo đảm đúng quy định.

4. Kinh phí và nguồn kinh phí

a) Kinh phí thực hiện

Ngoài phần kinh phí do ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương đảm bảo thường xuyên hàng năm cho lực lượng vũ trang tỉnh và ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm và ma túy; kinh phí thực hiện nghị quyết 110 tỷ đồng, gồm:

Hỗ trợ lực lượng vũ trang trong thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ và hỗ trợ trong xử lý những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự: 12,6 tỷ đồng.

Thực hiện các biện pháp và chính sách về chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020: 9,7 tỷ đồng.

Thực hiện các biện pháp và chính sách về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020: 18,5 tỷ đồng.

Hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác quốc phòng-an ninh: 69,2 tỷ đồng, trong đó: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của lực lượng Công an: 33 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của lực lượng Quân sự: 12 tỷ đồng; hỗ trợ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của lực lượng Bộ đội Biên phòng: 15 tỷ đồng; hỗ trợ mua sắm phương tiện (xe máy, xe ô tô bán tải), trang thiết bị cho các đồn, trạm của lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn: 9,2 tỷ đồng.

b) Nguồn kinh phí

Nguồn vốn cân đối từ ngân sách địa phương.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 14 tháng 10 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn