Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2006/NQ-HĐND

Đồng Hới, ngày 21 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua Nghị quyết "Về đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh", với những nội dung chủ yếu như sau:

I. TÌNH HÌNH TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 13/CT-TU ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thời gian qua các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện với nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ nên tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến: Tai nạn được kiềm chế và bước đầu đã giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương); ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của cán bộ, nhân dân được nâng lên một bước.

Tuy vậy, tình hình giao thông và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đang là vấn đề bức xúc của xã hội. Nhiều tuyến đường, nhất là trên các tuyến Quốc lộ sau khi được đầu tư nâng cấp, mở rộng, tình trạng tai nạn giao thông liên tục gia tăng, có vụ rất nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người. Một số tuyến đường giao thông nông thôn và miền núi chưa được nâng cấp, tuyến đường dân sinh giao cắt với đường sắt còn mở tùy tiện; một số bến khách ngang sông chưa xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, không có giấy phép mở bến; tình trạng khai thác cát, sạn trên sông làm ảnh hưởng luồng chạy tàu, thuyền và an toàn tuyến sông còn diễn ra khá phổ biến; tình trạng vi phạm quy định về hành lang đường bộ, đường sắt chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời. Số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh, đa dạng về chủng loại, nhiều phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ thống an toàn vẫn đang lưu hành.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông còn kém, công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông của các cấp còn nhiều thiếu sót.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu

- Kiềm chế gia tăng tiến tới đẩy lùi tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh. Chấm dứt tình trạng phương tiện tham gia giao thông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; chở hàng hóa quá tải, quá số người quy định, dừng, đỗ, đón trả khách... không đúng quy định; người điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa. Không để xảy ra tình trạng lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, đua xe trái phép.

- Giải tỏa và chấm dứt tình trạng vi phạm quy định về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt; phấn đấu trong năm 2006 xây dựng hoàn thiện các công trình báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn có các tuyến đường ô tô về đến trung tâm và phát triển hệ thống giao thông về vùng sâu, vùng xa, đường ra biên giới để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang; đa dạng hóa hình thức, biện pháp phù hợp, có hiệu quả, làm chuyển biến cơ bản về mặt nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tạo nên phong trào đấu tranh, tố giác, phê phán những hành vi vi phạm, nêu gương người tốt, việc tốt chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong quần chúng nhân dân.

b) Nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông

- Tăng cường công tác quản lý, đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao chất lượng đăng kiểm kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa. Tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm sát hạch lái xe của tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông và các công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt.

c) Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiến hành đồng loạt ở tất cả các tuyến đường bộ, đường thủy, các địa phương trong tỉnh. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự phối hợp chặt chẽ với Thanh tra giao thông, Kiểm soát quân sự tăng cường thanh tra, kiểm soát bằng nhiều biện pháp mạnh, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ vi phạm quy định về an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường phối hợp, kịp thời đưa các vụ án vi phạm quy định về an toàn giao thông ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật; thực hiện có hiệu quả các biện pháp cưỡng chế thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

d) Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông"

- Chính quyền các cấp phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai bằng các biện pháp tích cực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập Đội quản lý trật tự an toàn giao thông để giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý tốt công tác trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền quy định.

đ) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác này trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo các ngành phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện đồng bộ các biện pháp, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Coi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành và địa phương và là tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét khen thưởng, phân loại hàng năm của tổ chức, đơn vị và cá nhân.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể tổ chức quán triệt đến cán bộ, nhân dân để nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TP;
- Đài PT TH, Báo QB, Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính