Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 13 tháng 4 năm 1994

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH - DỊCH VỤ TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ vào Điều 120 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 18/4/1992;

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 11/7/1989;

Sau khi nghe Q.Giám đốc Công ty Du lịch tỉnh được sự uỷ nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày đề án phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Bến Tre đến năm 2000;

Sau khi nghe thuyết trình của Ban Kinh tế - Kế hoạch và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Nhất trí với những chủ trương lớn và các nội dung cơ bản của đề án phát triển du lịch - dịch vụ tỉnh Bến Tre đến năm 2000.

II. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào thuyết trình của Ban Kinh tế - Kế hoạch ngân sách và ý kiến bổ sung của các Đại biểu HĐND tỉnh để chỉnh lý đề án cho chặt chẽ, tổ chức thông qua, phê duyệt chính thức và nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực. Trong đó chú ý:

- Cần xác định rõ vị trí, điều kiện của tỉnh Bến Tre trong lĩnh vực du lịch, đánh giá đúng thực trạng, có giải pháp tạo nguồn, khách, vốn và có kế hoạch, bước đi thực hiện việc xây dựng, mở rộng cơ sở du lịch.

- Khẳng định quan điểm phát triển du lịch tỉnh Bến Tre theo hướng sinh thái – văn hoá - lịch sử. Do đó lưu ý trong công tác đầu tư xây dựng, cải tạo các cụm, điểm du lịch phải đảm bảo tính hài hoà của thiên nhiên, không phá vỡ môi trường sinh thái; giữ gìn truyền thống văn hoá, bản sắc dân tộc của người Việt Nam.

- Trong đầu tư XDCB các cơ sở phục vụ du lịch và các cụm du lịch, cần có phương án cụ thể khai thác mọi nguồn lực có khả năng thông qua liên doanh, gọi vốn cổ phần… để phát triển du lịch và cần có kế hoạch cụ thể đầu tư tập trung dứt điểm từng công trình theo thứ tự ưu tiên để sớm phát huy tác dụng của từng công trình.

- Phát triển du lịch - dịch vụ phải gắn với công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tư an toàn xã hội. Cần chủ động phối hợp với các ngành có liên quan để ngăn ngừa những tiêu cực xã hội có thể phát sinh.

III. Ban Kinh tế - Kế hoạch và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp HĐND tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá IV, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 13/4/1994./.

 

 

 

TM. HĐND TỈNH BẾN TRE
CHỦ TỊCH
Dương Văn Ẩn