Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2021/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ THU VÀ SỬ DỤNG MỨC THU DỊCH VỤ TUYỂN SINH CÁC CẤP HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự thảo Nghị quyết thông qua quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến tham tra của các Ban Hội đồng nhân dân, ý kiến thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với các nội dung chính sau đây:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

b) Đối tượng áp dụng:

- Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông, Trường phổ thông có nhiều cấp học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông công lập).

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Không áp dụng quy định này đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.

2. Cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh

a) Cơ sở giáo dục phổ thông công lập thu dịch vụ tuyển sinh mà người dự tuyển phải nộp khi tham gia xét tuyển, thi tuyển.

b) Mức thu:

- Tuyển sinh cấp trung học phổ thông không quá 180.000 đồng/thí sinh.

- Tuyển sinh cấp trung học cơ sở không quá 175.000 đồng/thí sinh.

- Phúc khảo không quá 50.000 đồng/môn/thí sinh.

c) Lộ trình thu:

- Năm học 2021-2022: Thu 50%, Ngân sách nhà nước cân đối hỗ trợ 50%.

- Năm học 2022-2023: Thu 60%, Ngân sách nhà nước cân đối hỗ trợ 40%.

- Năm học 2023-2024: Thu 70%, Ngân sách nhà nước cân đối hỗ trợ 30%.

- Năm học 2024-2025: Thu 80%, Ngân sách nhà nước cân đối hỗ trợ 20%.

- Từ năm học 2025-2026 trở đi: Thu 100%.

d) Đối tượng miễn thu: Thí sinh là con Thương binh, Liệt sỹ; thí sinh khuyết tật; thí sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ; thí sinh dân tộc rất ít người; thí sinh dân tộc thiểu số thường trú ở địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn; thí sinh có cha, mẹ, người giám hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; các đối tượng khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

đ) Cơ chế cấp bù, hỗ trợ đối với đối tượng miễn thu: Ngân sách nhà nước cấp bù, hỗ trợ đối với các đối tượng miễn thu theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

e) Sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh: Toàn bộ số thu từ dịch vụ tuyển sinh được để lại chi cho công tác tuyển sinh. Trường hợp kết thúc năm mà không sử dụng hết nguồn thu thì chuyển vào năm sau để chi cho công tác tuyển sinh và thực hiện theo các quy định hiện hành.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện tùy vào điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương ở từng thời kỳ, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh phương thức tuyển sinh, mức thu, lộ trình cho phù hợp. Trường hợp Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương ban hành các quy định mới có liên quan thì thực hiện theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2021/.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa