Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 415/NQ-ND

Hòa Bình, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CỤC BỘ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÒA BÌNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị Quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phm chủ yếu;

Xét Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh 03 tuyến đường:

a) Đường tỉnh 440 (Phong Phú - Vân Sơn): Kéo dài tuyến ĐT.440 từ xã Vân Sơn theo ĐH.56 đến xã Thành Sơn, huyện Mai Châu (giao với ĐT.432B) và nối với đường tỉnh của tỉnh Thanh Hóa, toàn tuyến có chiều dài khoảng 35Km; giai đoạn 2021-2030 nâng cấp toàn tuyến tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp V.

b) Đường tỉnh 446 (Mông Hóa - Quang Tiến): Toàn tuyến có chiều dài khoảng 13,2Km; giai đoạn 2021-2030 nâng cấp toàn tuyến tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp V.

c) Đường tỉnh 450 (Từ xã Phú Cường, huyện Tân Lạc đến xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu): Toàn tuyến có chiều dài khoảng 27,5 km; giai đoạn 2021-2030 nâng cấp toàn tuyến tối thiểu đạt tiêu chuẩn cp V.

2. Bổ sung 01 tuyến đường:

Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình-Mộc Châu) (ĐT.448B). Tuyến đường có điểm đầu tuyến giao với đường nội thị thị trấn Bo, huyện Kim Bôi tại lý trình khoảng Km0+300. Hướng tuyến đi về xã Bình Sơn huyện Kim Bôi, đến xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn và xã Mông Hóa thành phố Hòa Bình, sau đó kết nối với đường Hòa Lạc - Hòa Bình tại nút giao liên thông khoảng lý trình Km23+420 và đi trùng với đường Hòa Lạc - Hòa Bình đến khoảng Km29+000 tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình; hướng tuyến tiếp tục phát triển vượt qua sông Đà đi qua địa bàn các xã: Yên Mông, Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, giao cắt với ĐT.433 (khoảng lý trình Km2+400) và kết nối với nút IC1 theo Quy hoạch tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Tuyến đường có chiều dài khoảng 39Km (chưa bao gồm đoạn trùng với tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình). Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 xây dựng toàn tuyến đạt tối thiểu tiêu chuẩn cp III, các đoạn qua đô thị đầu tư theo quy hoạch đô thị được phê duyệt.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. y ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch tng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức quản lý, thực hiện quy hoạch đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, các PCT);
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- TT Tin học và công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND (Ha).

CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hinh