Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2006/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN THÀNH LẬP BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP, ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ Quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Sau khi xét Tờ trình số 36/TTr-UBND, ngày 27 tháng 6 năm 2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và chức danh cán bộ, công chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo Nghị định số 122/2005/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định về phân cấp, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2006, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được đăng Công báo tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Đức Hưởng