Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

XỬ LÝ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH VƯỢT QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TỪ NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2005 TRỞ VỀ TRƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành;

Xét Tờ trình số 5946/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Ủy nhân dân tỉnh về việc xử lý ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định của Chính phủ đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước; Báo cáo thẩm tra số 89/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất xử lý ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định của Chính phủ đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước như sau:

1. Ghi thu - ghi chi ngân sách tỉnh cho khoản mục tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất đã phát sinh đến ngày 31 tháng 5 năm 2016 đối với 10 dự án đang hoạt động do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước, đủ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo cơ chế của tỉnh với số tiền 109.393.445.803 đồng (một trăm lẻ chín tỷ, ba trăm chính mươi ba triệu, bốn trăm bốn mươi lăm ngàn, tám trăm lẻ ba đồng). Điều tiết 100% khoản thu vào ngân sách cấp tỉnh. Không tính số thu vào phần vượt thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh để thực hiện cải cách tiền lương. Ghi chi hỗ trợ lại cho 10 doanh nghiệp này để thực hiện ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định của Chính phủ.

2. Đối với dự án đầu tư kết cấu hạ tầng và tiền cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng của Cụm công nghiệp Đại Hiệp, được Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước, có nội dung ưu đãi vượt quy định của Chính phủ theo cơ chế của tỉnh:

a) Giao Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc tiếp tục chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát điều kiện được hưởng ưu đãi phát sinh đến ngày 31 tháng 5 năm 2016 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý tương tự như các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có nội dung ưu đãi vượt quy định của Chính phủ từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại QN;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Báo QNam, Đài PT-TH QNam;
- CPVP, CV;
- Lưu VT, TH (Huy).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang