Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 38/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HĐND TỈNH VỀ XỬ LÝ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH VƯỢT QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TỪ NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2005 TRỞ VỀ TRƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 3745/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 38/NQ-HĐND; Báo cáo thẩm tra số 71/BC-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh như sau:

“1. Ghi thu - ghi chi ngân sách cho khoản mục tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất đã phát sinh đến ngày 31 tháng 5 năm 2016 đối với 9 dự án đang hoạt động do UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước, đủ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo cơ chế của tỉnh với số tiền 101.079.275.946 đồng (một trăm lẻ một tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm bảy mươi lăm nghìn, chín trăm bốn mươi sáu đồng). Điều tiết 100% khoản thu này vào ngân sách cấp tỉnh. Không tính số thu này vào phần vượt thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh để thực hiện cải cách tiền lương. Ghi chi hỗ trợ lại cho các doanh nghiệp này để thực hiện ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định của Chính phủ.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Các nội dung khác quy định tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TTXVN tại Q.Nam;
- Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu: VT, TH(Phiên).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang