Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2016/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN TÒA ÁN NHÂN DÂN,VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 2900/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

1. Đối tượng hỗ trợ

a) Tòa án nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân các huyện, thành phố.

b) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

c) Cục thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

2. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương.

3. Cơ chế hỗ trợ:

a) Phương thức hỗ trợ:

- Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Ngân sách cấp huyện hỗ trợ cho Tòa án nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Chi cục thi hành án dân sự huyện.

b) Mức hỗ trợ: Căn cứ vào nội dung hỗ trợ nêu trên, chương trình công tác các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự lập dự toán báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trong dự toán ngân sách hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- BTV Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi