Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 364/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG BỐ TRÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ MUA VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2021-2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19;

Căn cứ Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua chủ trương sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2022; Báo cáo thẩm tra số 231/BC-VHXH ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương bố trí ngân sách nhà nước để mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2022.

Điều 2. Đối tượng, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí

1. Đối tượng

a) Đối tượng được ưu tiên tiêm và miễn phí theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

b) Người dân từ 18 tuổi trở lên, sinh sống trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (trừ đối tượng thuộc điểm a, khoản 1 Điều này).

2. Mức hỗ trợ

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% cho việc thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 (bao gồm kinh phí mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19).

3. Nguồn kinh phí

a) Ngân sách nhà nước: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã).

b) Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

c) Nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở tình hình dịch bệnh và nguồn cung cấp vắc xin; dự toán ngân sách thông qua HĐND tỉnh, phấn đấu tỷ lệ tiêm đủ mũi bao phủ vắc xin phòng Covid-19 đạt 95% đối tượng nguy cơ và cộng đồng theo từng đợt phân bổ vắc xin.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ Mười bảy nhất trí thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Quốc Toản