Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 358/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ ĐÔ THỊ PHỐ MỚI MỞ RỘNG (GIAI ĐOẠN 1)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ, về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa, Thông tin, về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 232/Tr-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc đề nghị thông qua chủ trương thực hiện Đề án “Đặt tên đường, tên phố Đô thị Phố Mới mở rộng (giai đoạn 1)”; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên đường, tên phố Đô thị Phố Mới mở rộng (giai đoạn 1), gồm:

- Về tên đường: Đặt tên cho 09 tuyến đường;

- Về tên phố: Đặt tên cho 38 tuyến phố.

(Có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 12/4/2021 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/c);
- Bộ VH, TT&DL (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo; Đài PTTH; Cổng TTĐT tỉnh,
Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: Chánh VP, phòng TH, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Chung

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ ĐÔ THỊ PHỐ MỚI MỞ RỘNG (GIAI ĐOẠN 1)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 358/NQ-HĐND ngày 12/4/2021 của HĐND tỉnh)

STT

Tên các tuyến đường, phố hiện tại

Tên các tuyến đường, phố đặt mới

Chiều dài (m)

Điểm đầu

Điểm cuối

I. Tên đường

1

Đoạn QL18 (kéo dài với TP Bắc Ninh)

Trần Hưng Đạo

7625,6

QL18 Cầu Dũng Quyết (Guột - Việt Hùng)

QL18 lối rẽ vào Chùa Dạm Nam Sơn (Đối diện Cty Foseca)

2

Đoạn TL279

Quang Trung

10.400

Chân đê Đại Xuân

Chân đê Bồng Lai

3

Đường 36m

Trương Định

2944,76

Giao QL.18 đoạn DABACO

Giao QL.18 đoạn Bệnh viện Thiện Nhân

4

Đường 398 (QL17)

Tống Duy Tân

5814,97

Giao QL.18 đối diện trường tiểu học xã Việt Hùng

Cầu Yên Dũng

5

Đường 24m-42m

Nguyễn Phong Sắc

1927,66

Đầu cổng Nhà văn hóa huyện

Qua nhà văn hóa Mao Dộc giao đường bê tông giáp KCN Quế Võ 1

6

Đường Nghiêm Thôn - Mao Trung

Nguyễn Duy Trinh

1720

Giao cống Nghiêm Thôn (qua cổng 5,5ha đi vào - thửa đất số 119 tờ bản đồ số 27 thị trấn Phố Mới)

Giao đường đôi Mao Dộc (thửa đất số 57, tờ bản đồ số 13 xã Phượng Mao)

7

Đường từ QL18 đi Yên Giả

Dương Đình Nghệ

1296

Giao QL18 gần cty TNHH - Tôn Đông Á (Thửa đất số 76, tờ bản đồ số 20 xã Phượng Mao)

Cuối thôn Mao Yên

8

Đường từ TL279 đi Bằng An

Phan Châu Trinh

3200

Giao TL279 đi vào Bằng An (thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12 thị trấn Phố Mới)

Chân đê Sông Cầu

9

Giao QL18 đi đê Sông Cầu xã Quế Tân

Khuất Duy Tiến

3410,05

Giao QL.18 từ Thửa đất 260, tờ bản đồ số 19 xã Việt Hùng

Đê Sông Cầu xã Quế Tân

II. Tên phố

1

Đường mương dọc kênh cứng qua đồn Công an thị trấn Phố Mới

Mai Công

787

Giao QL18 đối diện Công an huyện (thửa đất số 88, tờ bản đồ số 19 thị trấn Phố Mới)

Lối giao đường TL279 vào Bằng An (thửa đất số 14 tờ bản đồ số 12 thị trấn Phố Mới)

2

Đường từ QL18 vào trường Tiểu học Phố Mới

Ngô Thế Loan

132

Giao QL18 đối diện cổng chào (thửa đất số 56, tờ bản đồ số 19 thị trấn Phố Mới)

Thửa đất số 125, tờ bản đồ số 19 thị trấn Phố Mới (gần Tiểu học Phố Mới)

3

Đường bê tông vuông góc đường vào Bằng An số 1 (từ Đông sang Tây) đi thẳng vào trong khu đất mới khu 5, thị trấn Phố Mới

Nguyễn Củng Thuận

260

Thửa đất số 231, tờ bản đồ số 10 thị trấn Phố Mới (trên đường vào Bằng An)

Thửa đất số 6, tờ bản đồ số 42 thị trấn Phố Mới

4

Đường bê tông vuông góc đường vào Bằng An số 2 (từ Đông sang Tây) qua phía sau Nhà văn hóa khu 5 thị trấn Phố Mới

Hoàng Hữu Quang

337

Thửa đất số 269, tờ bản đồ số 10 thị trấn Phố Mới (trên đường vào Bằng An)

Thửa đất số 54, tờ bản đồ số 8 thị trấn Phố Mới

5

Đường bê tông vuông góc đường vào Bằng An số 3 (từ Đông sang Tây) qua trước mặt Nhà văn hóa khu 5, thị trấn Phố Mới

Nguyễn Đức Uông

310

Thửa đất số 33, tờ bản đồ số 10 thị trấn Phố Mới (trên đường vào Bằng An)

Thửa đất số 99, tờ bản đồ số 8 thị trấn Phố Mới (trên đường TL279)

6

Đường nhựa khu đô thị Tây Hồ vuông góc Quốc lộ 18 số 1 (từ Đông sang Tây)

Đặng Công Chất

632

Thửa đất số 135, tờ bản đồ số 35 xã Phượng Mao (DABACO)

Thửa đất số 93, tờ bản đồ số 27 xã Phượng Mao (quy hoạch trường học)

7

Đường nhựa khu đô thị Tây Hồ vuông góc Quốc lộ 18 số 2 (từ Đông sang Tây)

Phạm Khiêm Bính

632

Thửa đất số 138, tờ bản đồ số 33 xã Phượng Mao (đối diện công ty Bình Nguyên QL18)

Thửa đất số 44, tờ bản đồ số 42 xã Phương Liễu

8

Đường nhựa khu đô thị Tây Hồ vuông góc Quốc lộ 18 số 3 (từ Đông sang Tây)

Nguyễn Văn Sảng

531

Thửa đất số 18, tờ bản đồ số 32 xã Phượng Mao (đối diện đường đôi Mao Dộc QL18)

Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 41 xã Phương Liễu (quy hoạch khu nhà ở xã hội)

9

Đường nhựa khu đô thị Tây Hồ song song Quốc lộ 18 số 4 (từ Quốc lộ 18 vào trong)

Nguyễn Hoành Khoản

820

Thửa đất số 116, tờ bản đồ số 35 xã Phượng Mao

Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 32 xã Phượng Mao

10

Đường nhựa khu đô thị Tây Hồ song song Quốc lộ 18 số 5 (từ Quốc lộ 18 vào trong)

Nguyễn Huân

820

Thửa đất số 89, tờ bản đồ số 35 xã Phượng Mao (đối diện trường THCS Nguyễn Cao)

Thửa đất số 20, tờ bản đồ số 28 xã Phượng Mao

11

Đường nhựa khu đô thị Tây Hồ song song Quốc lộ 18 số 6 (từ Quốc lộ 18 vào trong)

Đoàn Thị Điểm

820

Thửa đất số 314, tờ bản đồ số 31 xã Phượng Mao

Thửa đất số 15, tờ bản đồ số 28 xã Phượng Mao

12

Đường nhựa khu đô thị Tây Hồ song song Quốc lộ 18 số 7 (từ Quốc lộ 18 vào trong)

Lưu Trọng Lư

820

Thửa đất số 158, tờ bản đồ số 31 xã Phượng Mao

Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 40 xã Phương Liễu

13

Đường nhựa khu đô thị Tây Hồ song song Quốc lộ 18 số 8 (từ Quốc lộ 18 vào trong)

Thế Lữ

820

Thửa đất số 200, tờ bản đồ số 31 xã Phượng Mao

Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 40 xã Phương Liễu

14

Từ 279 đi hà Liễu (9-9)

Lương Định Của

1430

TL279 (cổng chào thôn Hà Liễu)

Ngã 3, thửa đất 92, tờ bản đồ số 23 xã Phương Liễu

15

Đường bê tông thôn Giang Liễu vuông góc Quốc lộ 18 số 1 (từ Đông sang Tây)

Nguyễn Huy Cận

154

Giao QL18 (Thửa đất số 1394, tờ bản đồ số 34 xã Phương Liễu)

Thửa đất số 1126, tờ bản đồ số 34 xã Phương Liễu (gần cửa hàng Bách hóa tổng hợp Trung Huê)

16

Đường bê tông thôn Giang Liễu vuông góc Quốc lộ 18 số 2 (từ Đông sang Tây)

Dương Giai

256

Giao QL18 (thửa đất số 1356, tờ bản đồ số 34 xã Phương Liễu) gần Karaoke Toàn Thắng

Cuối đường đi thẳng vào trong (thửa đất số 983, tờ bản đồ số 34 xã Phương Liễu)

17

Đường bê tông thôn Giang Liễu vuông góc Quốc lộ 18 số 3 (từ Đông sang Tây)

Phan Kế Bính

450

Cổng chào thôn Giang Liễu (thửa đất số 1114, tờ bản đồ số 33 xã Phương Liễu) gần quán New Café

Chùa thôn Giang Liễu (thửa đất số 1, tờ bản đồ số 34 xã Phương Liễu)

18

Đường bê tông thôn Giang Liễu vuông góc Quốc lộ 18 số 4 (từ Đông sang Tây)

Nguyễn Đức Luận

325

Thửa đất số 1086, tờ bản đồ số 33 xã Phương Liễu (Cty TNHH Ngọc Ánh)

Cuối đường đi thẳng vào trong (thửa đất số 575, tờ bản đồ số 33 xã Phương Liễu)

19

Đường bê tông thôn Giang Liễu vuông góc Quốc lộ 18 số 5 (từ Đông sang Tây)

Nguyễn Đức Trung

254

Thửa đất số 1077, tờ bản đồ số 33 xã Phương Liễu (gần Nhà nghỉ Minh Ngọc)

Cuối đường đi thẳng vào trong (Thửa đất số 689, tờ bản đồ số 33 xã Phương Liễu)

20

Đường bê tông thôn Giang Liễu vuông góc Quốc lộ 18 số 6 (từ Đông sang Tây)

Trần Bàn

564

Thửa đất số 1011, tờ bản đồ số 33 xã Phương Liễu (Cty TNHH Anh Khoa)

Đình Làng Giang

21

Đường bê tông thôn Giang Liễu song song Quốc lộ 18 số 7 (từ Quốc lộ 18 vào trong 7-7)

Nguyễn Ấu Miễn

593

Thửa đất số 1437, tờ bản đồ số 34 xã Phương Liễu

Thửa đất số 1115, tờ bản đồ số 33 xã Phương Liễu (gần cổng chào thôn Giang Liễu)

22

Đường bê tông thôn Giang Liễu song song Quốc lộ 18 số 8 (từ Quốc lộ 18 vào trong là 2)

Thân Duy Nhạc

843,7

Thửa đất số 1174, tờ bản đồ số 34 xã Phương Liễu (Cách cửa hàng Bách hóa tổng hợp Trung Huê 200m về phía Đông)

Thửa đất số 830, tờ bản đồ số 33 xã Phương Liễu (Khu đất chợ dự kiến)

23

Đường bê tông thôn Giang Liễu song song Quốc lộ 18 số 9 (từ Quốc lộ 18 vào trong là 3)

Nguyễn Bình Trục

518

Thửa đất số 983, tờ bản đồ số 34 xã Phương Liễu

Thửa đất số 580, tờ bản đồ số 33 xã Phương Liễu (Ngã 4 THCS Phương Liễu)

24

Đường trục làng Do Nha từ đường gom QL18 vào trong

Tú Mỡ

896

Cổng làng Do Nha giao đường gom QL18 (thửa đất số 145, tờ bản đồ số 8 xã Phương Liễu)

Cuối đường đi thẳng vào trong Trường mầm non điểm Do Nha (thửa đất số 260, tờ bản đồ số 22 xã Phương Liễu)

25

Đường bê tông khu làng Đỉnh vuông góc Quốc lộ 18 số 1 (từ Đông sang Tây)

Phạm Tiến

141,6

Giao QL18 (thửa đất số 131, tờ bản đồ số 24 thị trấn Phố Mới)

Đình thôn Đỉnh (Thửa đất số 138, tờ bản đồ số 24 thị trấn Phố Mới)

26

Đường bê tông khu làng Đỉnh vuông góc Quốc lộ 18 số 2 (từ Đông sang Tây)

Phạm Phiên

147

Giao QL18 (thửa đất số 87, tờ bản đồ số 23 thị trấn Phố Mới)

Thửa đất số 303, tờ bản đồ số 23 thị trấn Phố Mới (nhà ông bà Năm Lan)

27

Đường bê tông khu làng Đỉnh vuông góc Quốc lộ 18 số 3 (từ Đông sang Tây)

Phạm Quỹ

238

Giao QL18 đối diện Giang Nam (thửa đất số 326, tờ bản đồ số 23 thị trấn Phố Mới)

Trạm điện (thửa đất số 231 tờ bản đồ số 23 thị trấn Phố Mới) rẽ phải đến mương sau UBND huyện

28

Đường bê tông khu làng Đỉnh vuông góc Quốc lộ 18 số 4 (từ Đông sang Tây)

Nguyễn Năng Nhượng

350

QL.18 Nhà Thoa Hiệp

Ngã 4 cống Nghiêm Thôn (nhà ông bà Tuyến Ngọc)

29

Đường đôi trước UBND huyện

Nguyễn Lượng

335,5

Cổng chào giao QL18 (cạnh Viện Kiểm sát nhân dân huyện)

Thửa đất số 152, tờ bản đồ số 27 thị trấn Phố Mới (đối diện cổng khu 5,5ha)

30

Đường từ cổng 5,5 ha vào trong

Dương Quảng Hàm

346

Cổng khu 5,5ha (thửa đất số 41 tờ 27 thị trấn Phố Mới)

Hết đường trong khu 5,5 (thửa đất số 68 tờ 41 thị trấn Phố Mới)

31

Đường từ QL18 qua chợ Phố Mới đến hết trường Tiểu học Phượng Mao

Nguyễn Đạo Diễn

919,57

Cổng chợ phía QL18 (thửa đất số 76 tờ bản đồ số 17 thị trấn Phố Mới)

Giao Tiểu học Phượng Mao (thửa đất 54, tờ BĐ 14 xã Phượng Mao)

32

Đường từ QL18 xuống Trạm biến thế Mao Trung

Vũ Huy Dực

329

Giao QL18 (áo cưới Anh Đức) (thửa đất số 135, tờ bản đồ số 21 xã Phượng Mao)

Xuống Trạm biến thế Mao Trung (Thửa đất số 83, tờ bản đồ số 13 xã Phượng Mao)

33

Đường từ QL18 đi qua phía sau UBND Phượng Mao

Phạm Đình Phan

326

Giao QL18 (Gạch ốp lát Hân Toán thửa đất số 39, tờ bản đồ số 21 xã Phượng Mao)

Qua NVH Mao Trung (nhà ông bà Hằng Võ) Thửa đất số 52, tờ bản đồ số 13, xã Phượng Mao

34

Đường từ QL18 đi qua trước mặt UBND Phượng Mao

Nguyễn Nhân Dư

470

Giao QL18 (đối diện siêu thị DaBaCo thửa đất số 10, tờ bản đồ số 21 xã Phượng Mao)

Nghĩa trang liệt sỹ Phượng Mao (Thửa đất số 144, tờ bản đồ số 13 xã Phượng Mao

35

Đường đôi Mao Dộc từ QL18 qua nhà văn hóa Mao Dộc

Nguyễn Đình Trạch

370

Giao QL18 (nhà hàng Thu Cường 2) Thửa đất số 1, tờ bản đồ số 20 xã Phượng Mao

Xuống Mao Dộc (Thửa đất số 316, tờ bản đồ số 10, xã Phượng Mao)

36

Đường song song QL18 khu Mao Trung

Nguyễn Nhân Phùng

517

Giao với Đường từ QL18 đi Yên Giả (thửa đất số 129, tờ bản đồ số 20 xã Phượng Mao)

Hết dân cư Mao Dộc giáp KCN Quế Võ 1 (thửa đất số 41, tờ bản đồ số 10 xã Phượng Mao) - Trạm điện thôn Mao Dộc

37

Đường song song QL18 khu Mao Trung Mao Dộc

Hoàng Văn Tán

479

Đối diện cổng UBND Phượng Mao (thửa đất số 258, tờ bản đồ số 21 Phượng Mao)

Giao đường đôi Mao Dộc (thửa đất số 173, tờ bản đồ số 20 xã Phượng Mao)

38

QL.18 qua Thửa đất 684, tờ bản đồ số 10 xã Phượng Mao đi kênh Nam

Nguyễn Nghiêu Tư

843

Giao QL.18

Bờ kênh Nam (thôn Mao Dộc)