Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC HUYỆN TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét Tờ trình số 2190/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh với nội dung chủ yếu như sau:

1. Sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Phước Lưu và xã Bình Thạnh để thành lập xã mới với tên gọi là xã Phước Bình, thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

a) Xã Phước Bình có 10 ấp, gồm: Bình Hòa, Bình Thuận, Bình Phú, Bình Quới, Bình Phước, Gò Ngãi, Phước Tân, Phước Thành, Phước Lợi, Phước Giang; diện tích tự nhiên 34,65 km2; dân số 16.254 người.

b) Địa giới hành chính xã Phước Bình như sau:

- Phía Đông: giáp xã Phước Chỉ, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng;

- Phía Tây: giáp Vương quốc Campuchia;

- Phía Nam: giáp xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng;

- Phía Bắc: giáp xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

2. Trụ sở làm việc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã Phước Bình trên cơ sở nguyên trạng trụ sở làm việc cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã Bình Thạnh cũ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Chính phủ theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp;
- HĐND và UBND huyện Trảng Bàng;
- Lưu: VT, VP.Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm