Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2006/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NHỮNG TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CẤP KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CHO THỬA ĐẤT Ở CÓ VƯỜN, AO NHƯNG KHÔNG TÁCH ĐẤT Ở VÀ ĐẤT VƯỜN, AO MÀ GHI CHUNG LÀ “THỔ CƯ” HOẶC CHỮ “T” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 51/TT-UBND ngày 04/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phương án xử lý những trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định cho thửa đất ở có vườn, ao nhưng không tách đất ở và đất vườn, ao mà ghi chung là “Thổ cư” hoặc chữ “T” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án xử lý những trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định cho thửa đất ở có vườn, ao nhưng không tách đất ở và đất vườn, ao mà ghi chung là “Thổ cư” hoặc chữ “T” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với những nội dung chủ yếu sau:

1. Cấp đổi toàn bộ những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây đã cấp không đúng quy định đối với thửa đất ở có vườn, ao nhưng không tách diện tích đất ở và đất vườn, ao mà ghi chung là “Thổ cư” hoặc chữ “T” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Diện tích đất ở được công nhận khi thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng theo hạn mức công nhận đất ở, quy định tại điều 5, Quyết định số 1883/2005/QĐ-UBND ngày 16/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; phần diện tích đất còn lại công nhận theo hiện trạng sử dụng đất.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định thuộc thẩm quyền và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng