Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 32/TTr-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo nghị quyết này Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND,UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, (Kh).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 04/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Tạo sự chủ động, đồng bộ, thống nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, xây dựng, tham mưu, hoàn thiện các văn bản trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2017 đạt chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản khác có liên quan.

2. Yêu cầu: Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh phải được tiến hành đúng quy trình, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo chất lượng.

II. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017:

1. Hình thức: Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức theo phiên họp toàn thể tại Hội trường, các phiên họp kín khi cần thiết và các phiên họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thời gian:

- Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp giữa năm 2017): Được tổ chức vào tháng 7 năm 2017;

- Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp cuối năm 2017): Được tổ chức vào tháng 12 năm 2017;

3. Địa điểm: Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

III. Thành phần tham dự các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Khách mời:

- Trung ương;

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh;

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy không phải là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Ủy viên UBND tỉnh không phải là đại biểu HĐND tỉnh;

- Các cơ quan khối Đảng;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương tại địa phương;

- Đại biểu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn;

- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có thể mời thêm các thành phần khác tham dự kỳ họp.

IV. Nội dung các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

1. Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (kỳ họp giữa năm 2017)

1.1. Nghe và xem xét các báo cáo, thông báo theo quy định của pháp luật:

a) Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về:

- Kết quả công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

- Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2016 - 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Kết quả giám sát chuyên đề việc tổ chức, thực hiện Luật Viên chức trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 đến hết năm 2016.

- Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

b) Báo cáo của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về:

- Ban Kinh tế - Ngân sách: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

- Ban Văn hóa - Xã hội:

+ Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

+ Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 đến hết năm 2016.

- Ban Pháp chế: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

- Ban Dân tộc:

+ Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

+ Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2015 đến năm 2017.

c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về:

- Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017.

- Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kinh phí Trung ương ủy quyền; kinh phí của Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc; kinh phí viện trợ và tình hình sử dụng các quỹ do tỉnh quản lý 6 tháng đầu năm 2017. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017.

- Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2017.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017.

- Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII.

d) Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác của ngành kiểm sát 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

đ) Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác của ngành Toà án 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

e) Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác của Cục thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

f) Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

g) Báo cáo của Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Tuyên Quang về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

1.2. Xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh về:

a) Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

b) Việc giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2017.

c) Quy định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2017.

d) Chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

đ) Dự thảo nghị quyết Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

e) Dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ học sinh trường Trung học phổ thông chuyên; hỗ trợ các em học sinh đạt giải các kỳ thi quốc gia khi đi học đại học; thu hút giáo viên giỏi về công tác tại tỉnh.

g) Các tờ trình và dự thảo nghị quyết khác theo đề nghị của UBND tỉnh.

1.3. Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

1.4. Tổ chức các phiên thảo luận.

1.5. Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (kỳ họp cuối năm 2017)

2.1. Nghe và xem xét các báo cáo, thông báo theo quy định của pháp luật:

a) Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về:

- Kết quả công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

- Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

b) Báo cáo của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về:

- Ban Kinh tế - Ngân sách:

+ Báo cáo kết quả công tác dân tỉnh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

+ Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc tổ chức, thực hiện Quy hoạch thủy lợi, thủy sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Ban Văn hóa - Xã hội: Báo cáo kết quả công tác năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

- Ban Pháp chế:

+ Báo cáo kết quả công tác năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

+ Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương.

- Ban Dân tộc: Kết quả công tác của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về:

- Kết quả công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2017; phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.

- Kết quả thực hiện 10 tháng và ước thực hiện cả năm 2017 dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kinh phí Trung ương ủy quyền; kinh phí của Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc; kinh phí viện trợ và tình hình sử dụng các quỹ do tỉnh quản lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

- Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017.

- Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

d) Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác của ngành Kiểm sát năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

đ) Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác của ngành Toà án năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

e) Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác của Cục thi hành án dân sự năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

f) Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân năm 2017; một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018.

g) Báo cáo của Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Tuyên Quang về kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

2.2. Xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh về:

a) Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2018.

b) Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

c) Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.

d) Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách các huyện, thành phố năm 2018 tỉnh Tuyên Quang.

đ) Thông qua các công trình dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

e) Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018.

f) Các tờ trình và dự thảo nghị quyết khác theo đề nghị của UBND tỉnh.

2.3. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII.

2.4. Tổ chức các phiên thảo luận.

2.5. Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

V. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng, chuẩn bị các tài liệu trình kỳ họp và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị và gửi báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đúng quy trình, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật và Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về phân công chuẩn bị tài liệu trước mỗi kỳ họp.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nội dung của Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch, tiến hành giám sát, thẩm tra và chuẩn bị báo cáo trình kỳ họp; đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp.

4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của Đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, tham gia ý kiến và thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề trong Chương trình kỳ họp để các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đạt kết quả cao nhất.

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh đạt chất lượng cao; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh.