Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32 /2006/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TẠM ỨNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số: 24/2006/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu “về việc phê duyệt phương án tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước bổ sung ngân sách tỉnh”;

Xét Tờ trình số: 39/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu “về việc điều chỉnh phương án phân bổ vốn xây dựng cơ bản từ nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước”; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân; ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước năm 2006, như sau:

Điều chỉnh phương án sử dụng: 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng), trong đó trả nợ vốn vay Kho bạc Nhà nước năm 2004: 70 tỷ đồng; bổ sung cho các danh mục công trình: 30 tỷ đồng. Các danh mục công trình tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước như sau:

STT

Danh mục công trình

Vốn 2006 (triệu đồng)

Đã duyệt

Điều chỉnh

Tăng

Giảm

1

2

3

4

5

6

 

Tổng số

100.000,00

100.000,00

70.000,00

-70.000,00

01

Đê biển Bạc Liêu

33.000,00

5.000,00

 

-28.000,00

02

Ô thuỷ lợi Chùa phật - Cái cùng

2.500,00

 

 

-2.500,00

03

Ô thuỷ lợi Cái cùng - Huyện Kệ

2.500,00

 

 

-2.500,00

04

Cầu Bạc Liêu 3

17.000,00

 

 

-17.000,00

05

Hạ tầng kỹ thuật khu Hành chính tỉnh

17.000,00

10.000,00

 

-7.000,00

06

DA trang thiết bị phát thanh - truyền hình tỉnh

5.000,00

2.000,00

 

-3.000,00

07

Trụ sở Tỉnh ủy

14.000,00

7.000,00

 

-7.000,00

08

Trụ sở HĐND và UBND tỉnh

9.000,00

6.000,00

 

-3.000,00

09

Trả nợ vốn vay Kho bạc năm 2004

 

70.000,00

70.000,00

 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu lập các thủ tục theo quy định báo cáo Bộ Tài chính phương án điều chỉnh; đồng thời chịu trách nhiệm bố trí sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích và hoàn trả nợ theo đúng tiến độ quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khoá VII, kỳ họp thứ bảy thông qua./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vãn Út