Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 313/2020/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 297/2019/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2019 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 253/2019/NQ-HĐND NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ DANH MỤC THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 TRÊN BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 1 Nghị quyết số 297/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 và Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục thu hồi đất năm 2020 trên bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung tổng số 06 dự án có thu hồi đất, với tổng diện tích đất thu hồi là 50,4454ha (kèm theo biểu 01). Trong đó:

- Vốn Trung ương: bổ sung 02 dự án với diện tích đất thu hồi 15,50ha;

- Vốn tỉnh: bổ sung 01 dự án với diện tích đất thu hồi 7,10ha;

- Vốn huyện: bổ sung 01 dự án với diện tích đất thu hồi 3,37ha;

- Dự án kêu gọi đầu tư: bổ sung 02 dự án với diện tích đất thu hồi 24,4784ha.

2. Điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất của 02 dự án (kèm theo biểu 02).

- Dự án đường tránh sạt lở cua Năm Gà diện tích 0,14 ha điều chỉnh thành 0,52 ha.

- Dự án nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền thành phố Cao Lãnh, diện tích 1,522 ha điều chỉnh thành 2,414 ha, tăng 0,892 ha”.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH, Chính phủ, Ban CTĐBQH;
- Ban CTĐB, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND tỉnh, UBMTTQVN Tỉnh;
- ĐĐBQH Tỉnh;
- Sở, ban, ngành Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

Biểu 01

BIỂU DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG TRONG NĂM 2020 TỈNH ĐỒNG THÁP

(Kèm theo Nghị quyết số: 313/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

Số TT

Hạng mục

Diện tích quy hoạch

Diện tích hiện trạng

Tăng thêm

Địa điểm (đến cấp xã)

Ghi chú

Diện tích

Sử dụng từ các loại đất

Đất lúa

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất rừng sản xuất

Đất nông nghiệp khác

Đất ở tại đô thị

Đất ở tại nông thôn

Đất trụ sở cơ quan

Đất sản xuất kinh doanh

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất cơ sở TDTT

Đất giáo dục

Đất y tế

Đất phi nông nghiệp khác

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)

(4)

(5)=(6)+(7 ) +…(19)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Vốn Trung ương

20,0000

4,5000

15,5000

11,8000

0,0000

3,7000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

I

Huyện Hồng Ngự

6,0000

0,0000

6,0000

2,3000

0,0000

3,7000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

1

Dự án bố trí ổn định dân cư Giồng Dúi

6,0000

 

6,0000

2,3000

 

3,7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường Thới Hậu A

 

II

Huyện Tân Hồng

14,0000

4,5000

9,5000

9,5000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

2

Dự án bố trí ổn định dân cư Dinh Bà

14,0000

4,5000

9,5000

9,5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tân Hộ Cơ

 

Vốn tỉnh

8,1000

1,0000

7,1000

7,1000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

I

Huyện Tân Hồng

8,1000

1,0000

7,1000

7,1000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

3

Nạo vét kênh Sa Rài (đoạn từ sông Sở Hạ đến kênh Tân Thành - Lò Gạch)

8,1000

1,0000

7,1000

7,1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Phú

 

Vốn huyện

3,7800

0,4100

3,3700

0,3300

2,3700

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,6500

0,0200

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

I

Huyện Châu Thành

3,7800

0,4100

3,3700

0,3300

2,3700

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,6500

0,0200

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

4

Đường kết nối ĐT 853 (Đồng Tháp) - ĐT 908 (Vĩnh Long)

3,7800

0,4100

3,3700

0,3300

2,3700

 

 

 

 

0,6500

0,0200

 

 

 

 

 

 

xã Tân Phú và xã Tân Phú Trung

 

Dự án kêu gọi đầu tư

24,4784

0,0000

24,4784

10,1000

9,3230

0,3300

0,0000

0,0000

3,2990

0,0000

0,0000

0,0000

0,0730

0,0000

0,0000

0,0000

1,3534

 

 

I

Thành phố Cao Lãnh

24,4784

0,0000

24,4784

10,1000

9,3230

0,3300

0,0000

0,0000

3,2990

0,0000

0,0000

0,0000

0,0730

0,0000

0,0000

0,0000

1,3534

 

 

5

Khu dân cư mới phường Mỹ Phú

16,3544

 

16,3544

8,4000

4,8580

0,3300

 

 

1,6300

 

 

 

0,0730

 

 

 

1,0634

phường Mỹ Phú

 

6

Khu dân cư mới Thuận Phát, phường Hòa Thuận

8,1240

 

8,1240

1,7000

4,4650

 

 

 

1,6690

 

 

 

 

 

 

 

0,2900

phường Hòa Thuận

 

Tổng

56,3584

5,9100

50,4484

29,3300

11,6930

4,0300

0,0000

0,0000

3,2990

0,6500

0,0200

0,0000

0,0730

0,0000

0,0000

0,0000

1,3534

 

 

 

Biểu 02

ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2020 TỈNH ĐỒNG THÁP

(Kèm theo Nghị quyết số: 313/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha

Số TT

Hạng mục

Diện tích quy hoạch

Diện tích hiện trạng

Tăng thêm

Địa điểm (đến cấp xã)

Ghi chú

Diện tích

Sử dụng từ các loại đất

Đất lúa

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất rừng sản xuất

Đất nông nghiệp khác

Đất ở tại đô thị

Đất ở tại nông thôn

Đất trụ sở cơ quan

Đất sản xuất kinh doanh

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất cơ sở TDTT

Đất giáo dục

Đất y tế

Đất phi nông nghiệp khác

(1)

(2)

(3)=(4)+(5)

(4)

(5)=(6) + (7) +…(19)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Vốn tỉnh

2,4140

0,4400

1,9740

0,0558

0,6941

0,0000

0,0000

0,0000

0,3542

0,2000

0,0048

0,0838

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,5813

 

 

I

Thành phố Cao Lãnh

2,4140

0,4400

1,9740

0,0558

0,6941

0,0000

0,0000

0,0000

0,3542

0,2000

0,0048

0,0838

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,5813

 

 

1

Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông tiền thành phố Cao Lãnh ( giao đoai 1)

2,4140

0,4400

1,9740

0,0558

0,6941

 

 

 

0,3542

0,2000

0,0048

0,0838

 

 

 

 

0,5813

Phường 6, xã Tịnh Thới

Diện tích được duyệt 1,52ha điều chỉnh thành 2,41ha, tăng 0,90ha. Lý do tăng do điều chỉnh tuyến

Vốn huyện

0,5200

0,0000

0,5200

0,0000

0,3800

0,1000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0400

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

I

Thành phố Cao Lãnh

0,5200

0,0000

0,5200

0,0000

0,3800

0,1000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0400

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

1

Đường tránh sạt lở cua Năm Gà

0,5200

 

0,5200

 

0,3800

0,1000

 

 

 

0,0400

 

 

 

 

 

 

 

xã Tân Thuận Đông

Diện tích được duyệt 0,14ha điều chỉnh thành 0,52ha, tăng 0,38ha. Lý do tăng do điều chỉnh tuyến đường