Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 04 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội ngày 21/11/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội ngày 19/6/2020;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

Xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 31/3/2021 của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức, bộ máy của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long được quy định cụ thể:

1. Vị trí chức năng

a) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan tương đương Sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

c) Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện đúng theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14, ngày 18 tháng 9 năm 2020 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Về cơ cấu tổ chức

a) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh Văn phòng.

b) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức thành 3 phòng gồm:

- Phòng Công tác Quốc hội;

- Phòng Công tác Hội đồng nhân dân;

- Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị;

c) Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của phòng thuộc Văn phòng; bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định.

4. Về biên chế

Biên chế công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nằm trong tổng biên chế hành chính của địa phương, do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

5. Chế độ làm việc

a) Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên.

b) Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh là người đứng đầu, điều hành công việc chung của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

c) Các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Chánh Văn phòng.

d) Văn phòng thực hiện quy chế làm việc do Chánh Văn phòng ban hành.

6. Trụ sở làm việc và kinh phí hoạt động

a) Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đặt tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh và của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long.

b) Kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội do ngân sách Trung ương bảo đảm; kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh do ngân sách địa phương bảo đảm. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

c) Việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long do Văn phòng thực hiện theo phân bổ dự toán kinh phí hoạt động của Văn phòng Quốc hội và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về kế toán, thống kê.

d) Chịu trách nhiệm báo cáo với Văn phòng Quốc hội việc thực hiện chi ngân sách nhà nước cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội.

d) Việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, duyệt quyết toán ngân sách hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, do Văn phòng Quốc hội hướng dẫn.

7. Mối quan hệ công tác

a) Văn phòng tỉnh giữ mối quan hệ công tác với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ở địa phương để phối hợp tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Văn phòng giữ mối quan hệ công tác với Văn phòng Quốc hội; phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội trong việc tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và hoạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

a) Thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ để quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

b) Chỉ đạo Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi được bổ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ:

- Thành lập tổ chức bộ máy các phòng, quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các phòng theo quy định.

- Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc Văn phòng;

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chính phủ
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND huyện - thị xã - thành phố;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Nghiêm