Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG THỂ THAO GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 6 về việc hoàn thành việc xây dựng và trình duyệt đề án xã hội hóa theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 4736/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt đề án xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao giai đoạn 2007 - 2010 trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh;

Sau khi xem xét các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc thực hiện đề án xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với những nội dung chính như Tờ trình số 4736/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết này, kèm theo Tờ trình số 4736/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2007 có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khóa IV, kỳ họp thứ 8 năm 2007 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng Xinh