Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 18/TTr-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 như sau:

I. GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP

1. Xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Tiến hành hoạt động chất vấn, yêu cầu giải trình tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

II. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

1. Nội dung giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

- Tình hình và kết quả thực hiện các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2012 - 2016 và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh;

- Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2016 - 2017 (5 năm học).

2. Nội dung giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

2.1. Ban Kinh tế - Ngân sách:

- Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 18/8/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Công tác quản lý việc sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Tình hình và kết quả thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh.

2.2. Ban Văn hóa - Xã hội:

- Tình hình, kết quả hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế ngoài công lập và quản lý thuốc tân dược trên địa bàn tỉnh;

- Kết quả thực hiện chương trình giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh;

- Tình hình dạy thêm, học thêm; việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong trường học (thu hộ, thu thỏa thuận,...) trên địa bàn tỉnh.

2.3. Ban Pháp chế:

- Việc thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021;

- Công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

- Công tác kiểm sát và thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát nhân dân.

2.4. Ban Dân tộc:

- Kết quả thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất… theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (hợp phần: Hỗ trợ phát triển sản xuất);

- Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung giám sát chuyên đề. Tăng cường hoạt động khảo sát, tham vấn ý kiến Nhân dân để phục vụ cho hoạt động giám sát, theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, khi cần thiết tổ chức tái giám sát một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh có thể điều chỉnh, bổ sung Chương trình hoạt động giám sát cho phù hợp và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm phối hợp, đáp ứng kịp thời, tạo điều kiện để hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh được tiến hành thuận lợi, hiệu quả; tiếp thu và triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, Khóa XVIII, kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc