×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VỚI ĐƯỜNG TỈNH TẠI ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 118/NQ-HĐND NGÀY 06/7/2018 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH ĐẤU NỐI VỚI ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030";

Xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung các điểm đấu nối vào Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các điểm đấu nối với đường tỉnh tại Điều 1, Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

(Có Phụ lục danh sách bổ sung các điểm đu ni vào quy hoạch đấu nối với đường tỉnh kèm theo).

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, Kỳ họp thứ 16 (bất thường) thông qua ngày 16 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực ktừ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Ch
ính phủ;
- Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT;
- Kiểm toán Nhà n
ước khu vực IX;
- Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH;
- Các Sở: Tư pháp, GTVT, KHĐT;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Nghiêm

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH BỔ SUNG CÁC ĐIỂM ĐẤU NỐI VÀO QUY HOẠCH ĐẤU NỐI VỚI ĐƯỜNG TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 239/NQ-HĐND, ngày 16/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Stt

Số hiệu

Tên đường đấu nối

Lý trình

Loại nút

Hướng

Quy hoạch

Cấp quản lý

Địa danh

Cấp

Tính chất

I

ĐT 901

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đường liên p Vĩnh Lợi

Km 10+090

ĐMGĐ

P

IV

Nâng cấp

ĐX

Xã Vĩnh Xuân

2

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu của Bà Phạm Hoàng Hoa

Km 12 + 900

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

Xã Hựu Thành

3

 

Đường vào Trung tâm xã Nhơn Bình

Km 14 + 707

ĐMGĐ

T

IV

Mở mới

ĐX

Xã Nhơn Bình

4

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu

Km 18+080

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

Xã Thới Hòa

5

 

Đường liên p Nhơn Ngãi

Km 22+600

ĐMGĐ

T

IV

Nâng cấp

ĐX

Xã Hòa Bình

6

 

Đường vào Trường THPT Tân An Luông

Km 31 + 550

ĐMGĐ

P

V

Nâng cấp

ĐCD

Xã Tân An Luông

7

 

Đường vào Công ty TNHH MTV TMDV - Sản xuất Minh Phát

Km 32+460

ĐMGĐ

P

V

Nâng cấp

ĐCD

Xã Tân An Luông

8

 

Đường Đập Thủ - p 1, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

Km 38 + 600

ĐMGĐ

P

IV

Nâng cấp

ĐX

Xã Tân Quới Trung

9

 

Đường Quang Hiệp - ấp Nhì, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm

Km 47 + 450

ĐMGĐ

P

IV

Nâng cấp

ĐX

Xã Tân Quới Trung

II

ĐT 902

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đường vào Khu dân cư thuộc cụm tuyến Công nghiệp Cổ Chiên

Km 00+750

ĐMGĐ

P

IV

Mở mới

ĐCD

thành phố Vĩnh Long

2

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu của Ông Đinh Quan Tiến

Km 4+700

ĐMGĐ

P

V

Mở mới

ĐCD

xã Thanh Đức

3

 

Đường vào Công ty thủy sản Kim Mỹ Hưng

Km 5+200

ĐMGĐ

P

V

Mở mới

ĐCD

xã Mỹ An

4

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu của Ông Trần Công Huy

Km 5+450

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

xã Mỹ An

5

 

Đường liên ấp Hiệp Trường - Trương Định - Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm

Km 23+500

ĐMGĐ

P

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Quới An

6

 

Đường liên ấp Hòa Nghĩa - Quới Hiệp

Km 28+600

ĐMGĐ

T

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Trung Thành Tây

III

ĐT 903

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đường vào Bệnh viện Đa khoa Mang Thít

Km 10+650

ĐMGĐ

T

V

Nâng cấp

ĐCD

Thị trấn Cái Nhum

2

 

Đường liên ấp

Km 11+015

ĐMGĐ

P

IV

Nâng cấp

ĐX

xã An Phước

IV

ĐT 904

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đường vào Công ty Young Long Hồ

Km 0+980

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

xã Long An

2

 

Đường vào Công ty Young Vĩnh Long

Km 1+200

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

xã Long An

3

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu của Bà Trang Thị Bạch Yến

Km 4+210

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

xã Hòa Hiệp

4

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu

Km 6+045

ĐMGĐ

T

V

Mmới

ĐCD

xã Hòa Lộc

5

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu của Ông Nguyễn Thanh Thái

Km 10+580

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

xã Mỹ Thạnh Trung

6

 

Đường liên ấp

Km 10+780

ĐMGĐ

P

V

Nâng cấp

ĐX

xã Mỹ Thạnh Trung

7

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu Tấn Phúc 1

Km 22+210

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

Xã Bình Ninh

8

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu Tấn Phúc 2

Km 22+864

ĐMGĐ

P

V

Mở mới

ĐCD

xã Bình Ninh

V

ĐT 905

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu Tấn Phát 2

Km 2+100

ĐMGĐ

P

V

Mở mới

ĐCD

xã Tân Phú

2

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu của ông Phạm Minh Tấn

Km 2+150

ĐMGĐ

P

V

Mở mới

ĐCD

xã Tân Phú

3

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu của ông Đoàn Quốc Dũng

Km 6+960

ĐMGĐ

P

V

Mở mới

ĐCD

xã Long Phú

VI

ĐT906

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đường liên ấp Quang Trường (Đường tỉnh 906 - giáp An Thành Tây, Trung Hiếu)

Km 3+200

ĐMGĐ

T

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Hiếu Thuận

2

 

Đường liên ấp Phú Cường, xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm

Km 5+500

ĐMGĐ

T

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Hiếu Thuận

3

 

Đường liên ấp Hiếu Bình - Hiếu Xuân Tây, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

Km 10+800

ĐMGĐ

T

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Hiếu Thành

4

 

Đường liên ấp Hiếu Xuân - Hiếu Liên, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm

Km 11+100

ĐMGĐ

T

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Hiếu Thành

5

 

Đường cơ giới nội đồng Kênh 60

Km 11+1033

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

xã Hiếu Thành

VII

ĐT 907

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đường vào Trung tâm Văn hóa xã Tân Mỹ

Km 1+970

ĐMGĐ

T

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Tân Mỹ

2

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu của Bà Nguyễn Hồng Thu

Km 4+250

ĐMGĐ

P

V

Mở mới

ĐCD

xã Tân Mỹ

3

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu

Km 6+700

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

xã Tân Mỹ

4

 

Đường vào Trung tâm xã Nhơn Bình

Km 8+578

ĐMGĐ

T

IV

Mở mới

ĐX

xã Nhơn Bình

5

 

Cầu Phạm Thị Mến 1 (DA Lramp)

Km 11+400

ĐMGĐ

T

IV

Mở mới

ĐX

xã Trà Côn

6

 

Đường vào Cửa hàng vật liệu xây dựng

Km 18+830

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

xã Hựu Thành

7

 

Đường mặt 7-7

Km 19+800

ĐMGĐ

P

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Hựu Thành

8

 

Cầu Hiếu Bình

Km 24+900

ĐMGĐ

P

IV

Mở mới

ĐX

xã Hiếu Nghĩa

9

 

Cầu Trâm Bầu

Km 26+969

ĐMGĐ

P

IV

Mở mới

ĐX

xã Hiếu Thành

10

 

Đường cơ giới nội đồng kênh 60

Km 26+730

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

xã Hiếu Nghĩa

11

 

Đường liên ấp Phú Tiên - Phú Ân (đường huyện 68), xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

Km 48+000

ĐMGĐ

T

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Trung Nghĩa

12

 

Đường liên ấp Phú Tiên - Phú Ân (đường huyện 68), xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm

Km 48+300

ĐMGĐ

P

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Trung Nghĩa

13

 

Đường liên ấp Đức Hòa - Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm

Km 56+500

ĐMGĐ

T

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Trung Thành Đông

14

 

Đường Đại Nghĩa - Phú An

Km 57+200

ĐMGĐ

T

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Trung Thành Đông

15

 

Cống Vũng Liêm

Km 59+500

ĐMGĐ

P

IV

Mở mới

ĐX

xã Trung Thành Đông

16

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu

Km 59+930

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

xã Trung Nghĩa

17

 

Đường Rạch Nưng - Trung Hưng (GĐ 2)

Km 65+500

ĐMGĐ

T

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Trung Hiệp

18

 

Đường liên ấp Trung Hưng - Rạch Nưng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm

Km 67+820

ĐMGĐ

p

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Trung Hiệp

19

 

Đường vào Bệnh viện Đa khoa Mang Thít

Km 80+049,15

ĐMGĐ

T

V

Nâng cấp

ĐCD

Thị trấn Cái Nhum

20

 

Đường vào Bệnh viện Đa khoa Mang Thít

Km 80+143,37

ĐMGĐ

T

V

Nâng cấp

ĐCD

Thị trấn Cái Nhum

VIII

ĐT 908

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đường Bờ tây Kinh Mới

Km 6+700

ĐMGĐ

P

V

Nâng cấp

ĐX

xã Nguyễn Văn Thnh

2

 

Đường vào Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Huỳnh Liễu 1

Km 7+300

ĐMGĐ

T

IV

Mở mới

ĐCD

xã Mỹ Thuận

3

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu của Bà Huỳnh Thị Bích Liễu

Km 7+980

ĐMGĐ

P

V

Mở mới

ĐCD

xã Nguyễn Văn Thnh

4

 

Đường Ranh xã Tân Bình

Km 20+150

ĐMGĐ

P

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Tân Bình

5

 

Đường liên p Hưng Lợi

Km 20+800

ĐMGĐ

P

V

Nâng cấp

ĐX

xã Tân Hưng

6

 

Đường bờ Kinh Lung cái

Km 21+600

ĐMGĐ

P

V

Nâng cấp

ĐX

xã Tân Hưng

7

 

Đường Kinh Đòn Dong

Km 23+800

ĐMGĐ

P

IV

Nâng cấp

ĐX

xã Tân Bình

8

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu của Ông Trần Ngọc Vạng

Km 28+885

ĐMGĐ

P

V

Mở mới

ĐCD

xã Tân An Thạnh

IX

ĐT 909

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đường vào Cửa hàng VLXD - cây xanh Minh Ngọc của Bà Lạc Thị Huỳnh Mai

Km 12 + 450

ĐMGĐ

P

IV

Mở mới

ĐCD

xã Phú Đức

2

 

Đường liên ấp 8 - ấp Tân Lợi

Km 13+300

ĐMGĐ

T

IV

Nâng cấp

ĐX

Xã Tân Lộc

3

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu Tấn Phát1

Km 18+665

ĐMGĐ

P

V

Mở mới

ĐCD

xã Mỹ Lộc

4

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu của Ông Nguyễn Phước Quan

Km 27 +285

ĐMGĐ

P

V

Mở mới

ĐCD

xã Long Phú

5

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu ca Ông Nguyễn Tấn Phước

Km 38+800

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

xã Ngãi Tứ

X

ĐT910

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đường vào Trung tâm xã Thành Trung

Km 7+725

ĐMGĐ

T+P

IV

Mở mới

ĐX

xã Thành Trung

2

 

Đường vào Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Huỳnh Liễu 2

Km 7+980

ĐMGĐ

P

IV

Mở mới

ĐCD

xã Nguyễn Văn Thnh

3

 

Đường vào Cửa hàng xăng dầu

Km 9+450

ĐMGĐ

T

V

Mở mới

ĐCD

xã Nguyễn Văn Thnh

4

 

Đường vào ca hàng xăng dầu của Ông Nguyễn Tấn Phước

Km 9+975

ĐMGĐ

P

V

Mở mới

ĐCD

xã Nguyễn Văn Thnh

Ghi chú:

- ĐMGĐ: đồng mức giản đơn

- ĐX: đường xã

- ĐCD: đường chuyên dùng