Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2006/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 13 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005;

Sau khi xem xét Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây ninh về việc đề nghị điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Căn cứ vào lộ trình tăng mức lương tối thiểu và tình hình cân đối ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế và ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- UBND Tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- Lưu: VT- Văn phòng HĐND Tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/TTr-UBND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 06 năm 2006  

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ TĂNG THÊM MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG ,THỊ TRẤN.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung; Thông tư liên tịch số 105/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 03/10/2005 của Bộ Nội vụ ,Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Căn cứ Biên bản số 10-BB/TU ngày 12/5/2006 Biên bản họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở đề nghị tăng thêm mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn của Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 xem xét chấp thuận cho tăng thêm mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường,thị trấn là 20,7% kể từ ngày 01/10/2005.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị.

 

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu