Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2006/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC VAY VỐN ĐỂ TRIỂN KHAI MỘT SỐ DỰ ÁN VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi, bổ sung) ngày 16 tháng 12 năm 2002, Thông tư số 49/2005/TT-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho Ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh về việc vay vốn để triển khai một số dự án và khu công nghiệp của tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc vay vốn để triển khai một số dự án và khu công nghiệp của tỉnh, cụ thể:

1. Tổng mức vay: 100 tỷ đồng. Trong đó:

- Giải tỏa bồi hoàn một số dự án trên địa bàn huyện Phú Quốc: 50 tỷ đồng.

- Khu công nghiệp Hà Tiên: 20 tỷ đồng.

- Cụm công nghiệp An Biên: 10 tỷ đồng.

- Cụm công nghiệp Gò Quao: 10 tỷ đồng.

- Khu công nghiệp Tắc Cậu giai đoạn II: 10 tỷ đồng.

2. Thời gian vay: 12 tháng.

3. Nguồn vốn vay: Từ vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước, các chi nhánh ngân hàng thương mại và Chi nhánh Ngân hàng phát triển Kiên Giang.

4. Lãi vay phát sinh phải thanh toán của từng dự án được hạch toán vào tổng chi phí của từng dự án và chi trả từ nguồn hỗ trợ hoặc nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất của dự án đó.

5. Nguồn hoàn trả nợ vay (bao gồm cả gốc và lãi): Từ nguồn vốn Ngân hàng Phát triển Trung ương cho địa phương để triển khai các khu công nghiệp theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2006.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo sử dụng vốn vay, trả lãi vay, đầu tư dự án đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VII kỳ họp thứ mười một thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn