Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA TỈNH VĨNH LONG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 ( BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 10 tháng10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2019-2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2019 - 2021, với những nội dung cụ thể, như sau:

1. Huyện Mang Thít

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 13,90 km2 và dân số 7.870 người của xã Chánh Hội vào thị trấn Cái Nhum . Sau khi sáp nhập thị trấn Cái Nhum có diện tích tự nhiên là 16,16 km2, dân số 11.557 người.

2. Huyện Bình Tân

2.1 Giải thể và điều chỉnh địa giới hành chính xã Thành Đông có diện tích tự nhiên 8,98 km2, dân số 6.335 người để sáp nhập vào các xã liền kề.

2.2 Điều chỉnh, sáp nhập vào xã Tân Quới

- Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên là 2,56 km2 và dân số 3.485 người của các ấp Thành Quới và ấp Thành Khương thuộc xã Thành Đông để sáp nhập vào xã Tân Quới;

- Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên 3,41 km2 và dân số 6.169 người của các ấp Thành Nhân, ấp Thành Công và ấp Thành Tâm thuộc xã Thành Lợi để sáp nhập vào xã Tân Quới.

Sau khi sáp nhập xã Tân Quới có diện tích tự nhiên là 14,72 km2 và dân số 20.153 người.

2.3 Điều chỉnh, sáp nhập vào xã Thành Lợi

Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên 3,37 km2 và dân số 1.519 người của các ấp Thành Tiến và ấp Thành An thuộc xã Thành Đông để sáp nhập vào xã Thành Lợi.

Sau khi sáp nhập xã Thành Lợi có diện tích tự nhiên là 15,55 km2 và dân số 10.049 người.

2.4 Điều chỉnh, sáp nhập xã Tân Thành và xã Tân Bình

- Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên 3,06 km2 và dân số 1.331 người của ấp Thành Hậu, ấp Thành Tân xã Thành Đông để sáp nhập vào xã Tân Thành.

- Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên 4,41 km2 và dân số 2.450 người của ấp Tân Phú, ấp Tân Biên của xã Tân Thành để sáp nhập vào xã Tân Bình.

Sau khi sáp nhập xã Tân Thành có diện tích tự nhiên là 16,43 km2 và dân số 6.755người, xã Tân Bình có diện tích tự nhiên là 15,38 km2 và dân số 11.045 người.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tỉnh ủy; UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH. ......

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Nghiêm