Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2006/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 28 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC TRỢ CẤP Y TẾ THÔN BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ KHOÁ IV, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3605/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ chi tiêu của địa phương, Báo cáo thẩm tra số 30/BKTNS-TH ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức trợ cấp nhân viên y tế thôn bản và đối tượng được hưởng như sau:

a) Mức 100.000 đồng/người/tháng. Đối tượng hưởng nhân viên y tế thôn bản tại huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, các thôn, xã miền núi, hải đảo thuộc các huyện, thị xã đồng bằng.

b) Mức 40.000 đồng/người/tháng cho các đối tượng y tế thôn bản tại các xã, thị trấn thuộc các huyện đồng bằng, thị xã Cam Ranh và các xã thuộc thành phố Nha Trang.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khóa IV, kỳ họp lần thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Trực