Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 20/TTr-HĐND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2017 và Báo cáo thẩm tra số 77/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2017, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Giám sát chuyên đề

Trong năm 2017, Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

a) Lĩnh vực kinh tế - ngân sách

- Tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Cà Mau về thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020.

- Công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Công tác bảo vệ môi trường, công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

b) Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Việc triển khai, thực hiện Luật An toàn thực phẩm và chấp hành quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Việc triển khai, thực hiện Luật Bình đẳng giới và quy định pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Việc triển khai, thực hiện một số chính sách, pháp luật trong lĩnh vực văn hóa - thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

c) Lĩnh vực pháp chế

- Tình hình thực hiện các chủ trương, giải pháp trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia (PCI) trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Tình hình thực thi pháp luật trong việc giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Tình hình chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thi hành án hình sự và công tác giam giữ, cải tạo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Tình hình và kết quả thực hiện các kết luận và xử lý sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

d) Lĩnh vực dân tộc

- Hiệu quả của chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Giám sát thường xuyên

Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc và thực thi pháp luật. Trong đó, tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, bức xúc đang được dư luận xã hội quan tâm. Giám sát thường xuyên bằng nhiều hình thức như: khảo sát thực tế; thông qua hội họp, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cử tri và xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và các tổ chức, cơ quan, đơn vị...

3. Hoạt động giám sát khác

Thường trực HĐND, các ban của HĐND tích cực tham gia, phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan hữu quan giám sát việc tuân theo pháp luật trên các lĩnh vực khi có yêu cầu.

Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thông qua việc xem xét các báo cáo, hoạt động chất vấn tại kỳ họp, giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh và tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Điều 2. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giám sát này và báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện